Navodila zaključno delo

Prijava teme
Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

Dogovor z mentorjem
O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem.

Postopek prijave teme
Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

  • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplomske listine;
  • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli;
  • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.


Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostanejo skladni z Izpitnim pravilnikom.

Priporočeni viri za iskanje literature:

FE > O fakulteti > Knjižnica > E-knjižnica > Specializirane podatkovne zbirke/Web of Science (WoS) ali spletna stran Google Scholar

Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Študent lahko odda elektronsko verzijo zaključnega dela šele takrat, ko natisne naslovnico zaključnega dela. Naslovnico vključite v PDF zaključnega dela. Pred oddajo zaključnega dela natisnite poleg naslovnice tudi izjavo o avtorstvu, ki jo podpišete in vključite v tiskane izvode zaključnega dela. Delo z vključeno naslovnico lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi. Pri oddaji morate:

  • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi);
  • vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi);
  • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija;
  • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom in naslovnico.

Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.

Rok za oddajo zaključnega dela v sistemu je najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom, da imajo člani komisije za zagovor možnost zaključno delo ustrezno pregledati in oceniti. Zagovor zaključnega dela je lahko najprej 5 dni po datumu, ko mentor sporoči predlog članov komisije za zagovor v študentsko pisarno.

 

Oddaja tiskane verzije zaključnega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za oddajo tiskane verzije zaključnega dela in zaključka študija.

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Dokument s kratko vsebino naloge, potrjen in podpisan s strani mentorja, predstojnika katedre in dekana, dvignete v študentski pisarni.

V študentski pisarni oddate en izvod vezanega zaključnega dela za knjižnico, en izvod oddate mentorju, en izvod pripada študentu. Vezan izvod oddate najkasneje tri dni pred zagovorom. V vezanem izvodu morajo biti vključeni tudi dokumenti:

  • Naslovna stran (natisnjena iz Studisa)
  • Dokument s kratko vsebino naloge
  • Podpisana izjava o avtorstvu (natisnjena iz Studisa)

 

Predloge za izdelavo zaključnega dela