Matematika I

Visokošolski učitelji: Hajdinjak Melita
Sodelavci: Cafuta Kristijan, Perne Andrej, Praprotnik Selena
Število kreditnih točk: 9
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64601Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v prvi letnik študija.

Vsebina:

Številske množice (naravna števila, racionalna števila, realna števila, kompleksna števila). Zaporedja (stekališče, limita, omejenost). Vrste (konvergenca, kriteriji za konvergenco, harmonična vrsta, alternirajoča vrsta). Funkcije ene realne spremenljivke (definicijsko območje, zaloga vrednosti, sodost in lihost, injektivnost, surjektivnost, bijektivnost, kompozitum, inverzna funkcija, elementarne funkcije, zveznost, limita). Odvod funkcije (pravila za odvajanje, geometrijska interpretacija, diferencial, uporaba). Integral funkcije (nedoločeni integral, določeni integral, uporaba določenega integrala).

Cilji in kompetence:

Osvojiti osnovne pojme matematične analize ter razširiti in poglobiti njihovo razumevanje. Razviti analitično razmišljanje in natančno logično sklepanje. Pridobljena znanja so pri študiju elektrotehnike nepogrešljiva.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • reševati osnovne probleme iz matematične analize, ki vključujejo zaporedja, vrste, funkcije, odvode in integrale,
 • uporabiti ustrezno matematično orodje v aplikativni elektrotehniki,
 • izračunati odvode elementarnih funkcij in integrale nekaterih razredov funkcij,
 • analizirati preproste aplikativne elektrotehnične probleme,
 • povezati različna matematična orodja pri reševanju tehničnih problemov,
 • ovrednotiti dobljeni rezultat.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • Avditorne vaje in domače naloge
 • Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov

Gradiva

 1. M. Hajdinjak, Matematika 1 na programu aplikativna elektrotehnika, Založba FE in FRI, 2016.
 2. G. Dolinar, Matematika 1, Založba FE in FRI, 2010.
 3. G. Tomšič, B. Orel, N. Mramor Kosta: Matematika I, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2004.
 4. G. B. Thomas: Thomas' Calculus, Pearson Education, 2005.
 5. B. Jurčič-Zlobec, N. Mramor Kosta: Zbirka nalog iz Matematike I, Založba FE in FRI, 2009.
 6. G. Dolinar, U. Demšar: Rešene naloge iz Matematike I za VSP, Založba FE in FRI, 2004.
 7. Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.siŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika