Mehanika in toplota (Fizika I)

Visokošolski učitelji: Gyergyek Tomaž

Visokošolski učitelji: , Iglič Aleš
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64706Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 1. letnik študija na Fakulteti za elektrotehniko UL

Vsebina:

 • MEHANIKA: kinematika, Newtonovi zakoni, izrek o vrtilni količini, izrek o kinetični in potencialni energiji, harmonično nedušeno nihanje, dušeno nihanje, vsiljeno nihanje, sklopljeno nihanje, deformacija trdnih snovi, osnovne lastnosti tekočin, opis gibanja tekočin, pretakanje viskozne tekočine po cevi, Bernoullijeva enačba, sile na telesa v tekočini, Laplace-ova enačba, Young-ova enačba, mehansko valovanje
 • TERMODINAMIKA: kinetična teorija plinov, entropijski zakon, termodinamske funkcije in termodinamsko ravnovesje sistema, prenos toplote, toplotni in hladilni stroji, toplotno raztezanje trdnih snovi in kapljevin

Cilji in kompetence:

 • splošne osnove tehnične in naravoslovne izobrazbe.
 • pridobljena sposobnost logičnega naravoslovnega in tehničnega razmišljanja.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu bi študenti pridobili:

 • poznavanje osnov mehanike in termodinamike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev in raziskovalcev v industriji,
 • zadostno osnovno izobrazbo na področju mehanike in termodinamike, ki jim omogoča kasnejše delovanje v industriji s področja elektrotehnike.

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • uporabe osnovnih metod teoretične mehanike in termodinamike pri predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,
 • uporabe temeljnih zakonov mehanike in termodinamike pri reševanju splošnejših problemov v elektrotehniki ,
 • reševanja praktičnih problemov v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje v industriji, tudi v razvojnih oddelkih,
 • reševanja kompleksnejših interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje mehanike in termodinamike z uporabo analitičnih metod.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • vaje,
 • demonstracijski poskusi med predavanji,
 • obiski znanstvenih inštiitutov,
 • predavanja gostujočih profesorjev iz tujine.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. R. A. Serway: Physics, Sounders Golden Sunburst Series, vsakokratna nova izdaja
 2. A. Iglič, V. Kralj-Iglič: Mehanika in termodinamika, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja
 3. T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, M. Fošnarič: Vaje iz Fizike 1, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja
 4. J. Strnad: Fizika 1. del: Mehanika, toplota, DMFA, vsakokratna nova izdajaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika