Osnove elektrotehnike I

Visokošolski učitelji: , Humar Iztok
Sodelavci: Penič Samo
Število kreditnih točk: 9
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64603Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

 • Elektrina (naboj), tok in napetost. Zakon o ohranitvi elektrine, kontinuitetna enačba. Prvi in drugi Kirchhoffov zakon. Upor. Nelinearen upor. Temperaturne lastnosti uporov. Napetostno-tokovna karakteristika. Tokovni in napetostni vir. Enosmerna električna vezja. Metode za analizo vezij in teoremi.
 • Elektrina in porazdelitve elektrine. Električno polje. Coulombov zakon električne sile. Električna poljska jakost. Izvornost električnega polja. Delo električne sile, električna potencialna energija. Nevrtinčnost električnega polja. Električni potencial. Električna napetost. Električni dipol. Prevodnik v električnem polju. Zrcaljenje. Dielektrik in električno polje.Polarizacija. Gostota električnega pretoka, električni pretok. Dielektričnost. Mejna pogoja električnega polja. Preboj. Kapacitivnost. Kondenzator. Delne kapacitivnosti. Energija električnega polja. Gibalni procesi v električnem polju. Kondenzatorsko vezje.
 • Tokovno polje. Tokovna gostota. Dualnost elektrostatičnega in tokovnega polja. Ohmov zakon. Joulov zakon. Specifična električna prevodnost. Mejni pogoji tokovnega polja. Električna upornost in električna prevodnost. Ozemljitvena upornost.

Cilji in kompetence:

Spoznati in uporabljati zakone električnega in tokovnega polja ter enosmernih električnih vezij. Snov predmeta je osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija elektrotehnike.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje zakonov električnega in tokovnega polja ter enosmernih električnih vezij.

Metode poučevanja in učenja:

 1. Predavanja
 2. Avditorne in laboratorijske vaje (praktikum)
 3. Izvajanje priprav in domačih nalog
 4. Učenje z uporabo videa in spletnih gradiv. Predavanja celotnega predmeta so v video obliki študentom dostopna preko spleta.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Sinigoj A. R.: Osnove elektromagnetike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.
 2. Sinigoj A. R.: Elektrotehnika 1 in 2, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006.
 3. Križaj D.: Osnove elektrotehnike I, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2012.
 4. Humar I., Bulić E., Sinigoj A. R.: OE I - LAB, Laboratorijske vaje. Založba FE in FRI, Ljubljana, 2013.
 5. Duffin W. J.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, London, 1990.
 6. Halliday D, Resnick R., Walker J., Fundamentals of Physics, Wiley, 1997.
 7. Popović D. B.: Osnovi elektrotehnike 1 in 2, Građevanska knjiga, Beograd, 1986.
 8. Purcell E. M.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, New York, 1965.
 9. Albach M.: Grundlagen der Electrotechnik, Pearson Studium, Muenchen, 2005.
 10. spletna stran http://torina.fe.uni-lj.si/oe/Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika