Atomika in optika (Fizika II)

Visokošolski učitelji: Iglič Aleš
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64707Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Ni posebnih pogojev razen dokončane srednje šole.
 • Vpis v 1. letnik študija na Fakulteti za elektrotehniko UL.

Vsebina:

Fizikalne osnove elektromagnetizma, modeliranje dielektričnih lastnosti trdnih snovi in tekočin, Poissonova enačba, Poisson-Boltzmannova enačba in električna dvojna plast, fizikalni modeli električnega prevajanja v kovinah in elektrolitih, fizikalni modeli diamagnetizma, paramagnetizma in feromagnetizma, elektromagnetno valovanje in interferenčni pojavi, totalni odboj in optična vlakna, odboj in interferenca svetlobe na tankih plasteh, fotometrija, sevanje črnega telesa, geometrijska optika, posebna teorija relativnosti in interakcije med delci, fotoefekt, valovna narava delcev, Bohrov model atoma in črtasti emisijski spektri, rentgenski žarki in njihova uporaba.

Cilji in kompetence:

Razumevanje osnovnih fizikalnih zakonitosti.

Predvideni študijski rezultati:

Pridobljeno znanje na področju atomike in optike naj študentom omogoči boljše razumevanje električnih lastnosti snovi, ki so pomembne v elektrotehniki. Študenti bodo pridobili tudi splošna osnovna znanja na področjih atomike in optike, ki jim bo omogočilo boljše razumevanje teoretičnih in eksperimentalnih metod, ki se uporabljajo na področju elektrotehnike.

Po uspešno opravljenem predmetu bi študenti pridobili:

 • poznavanje osnov atomike in optike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev v industriji,
 • zadostno osnovno izobrazbo na področju atomike in optike, ki jim omogoča kasnejše delovanje v industriji na področju elektrotehnike.

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni tudi:

 • uporabe osnovnih metod atomike in optike pri predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,
 • uporabe temeljnih zakonov atomike in optike pri reševanju splošnejših problemov v elektrotehniki ,
 • reševanja praktičnih problemov v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje v industriji,
 • reševanja interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje atomike in optike z uporabo analitičnih metod s področja fizike.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • eksperimenti,
 • računske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. R. A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series, vsakokratna nova izdaja
 2. A. Iglič: Električne lastnosti snovi, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja
 3. A. Iglič, V. Kralj-Iglič, T. Gyergyek: Vaje iz fizike II, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja
 4. J. Strnad: Fizika 2. del: Elektrika, optika, DMFA, vsakokratna nova izdajaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika