Komunikacijski sistemi

Visokošolski učitelji: Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64612Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • matura,
 • računalništvo.

Vsebina:

 • Informacijska družba. Uvod v temeljne pojme s področja informacijsko-komunikacijskih sistemov.

 • Uporabniki in ponudniki informacijskih in komunikacijskih storitev ter vsebine in aplikacije teh storitev.

 • Osnovni pojmi o komunikacijskih sistemih. Digitalni prenos podatkov. Arhitekture in modeli telekomunikacijskih omrežij, dostop, jedro in omrežja nosilnih storitev. Širokopasovnost, mobilnost. Komunikacijska vodila. Zgledi in vloga nekaterih sistemov pri zagotavljanju komunikacijskih storitev: ethernet, xDSL, TCP/IP, brezžična in mobilna komunikacijska omrežja.

 • Osnovni pojmi o internetnih sistemih. Omrežni sloj, naslavljanje, transportni sloj. Omrežja s protokolom IP, internetne aplikacije. Osnove spleta in spletnih tehnologij.

 • Pregled in načini uporabe informacijskih in komunikacijskih storitev, svetovni splet. Osnove informacijske in komunikacijske varnosti.

Cilji in kompetence:

 • Predmet pregledno podaja temeljna znanja s področja delovanja in rabe komunikacijskih sistemov, ki so potrebna za bodoče inženirje tehnične stroke in spadajo v splošno izobrazbo inženirja v informacijski družbi.
 • Snov predstavlja celoto, zanimivo in potrebno za vse študente elektrotehnike, hkrati pa je dobra osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija telekomunikacij, kjer se določeni deli snovi predmeta obravnavajo bolj poglobljeno.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje temeljnih konceptov informacijsko-komunikacijskih sistemov ter osnov njihovega delovanja, uporabe in delno načrtovanja. Možnost nadgradnje temeljnih sistemskih znanj in povezovanje problematik v isti in v sorodnih vedah.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo.
 • E-izobraževanje.
 • Ogledi in vabljeni predavatelji.

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition), ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
 2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
 3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
 4. Sauter, M., From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, John Wiley & Sons, Chichester, 2014
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika