Tehniška kakovost

Visokošolski učitelji: Begeš Gaber

Visokošolski učitelji: , Drnovšek Janko
Sodelavci: Begeš Gaber
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64613Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • temeljna zgradba evropske tehniške kakovosti (varnost, zanesljivost, nadzor, akreditacija...)
 • metrološki sistemi, standardizacija, ugotavljanje skladnosti
 • akreditacija, sistemi certificiranja proizvodov in storitev
 • sistemi kakovosti po področjih
 • metode zagotavljanja tehniške kakovosti po področjih (industrija, storitve, zdravstvo, ...)
 • pomembnejše tehniške smernice EU (nizkonapetostna, elektromagnetna, medicinska, itd.)
 • zaščita potrošnika, splošna tehniška varnost, industrijska lastnina in patentništvo

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji za vzpostavitev sistemov tehniške kakovosti v proizvodnih sistemih, storitvah, trgovini, raziskavah, varovanju zdravja in okolja itd. v okviru obvladovanja tehniške infrastrukture, kot jo zahtevajo pravila evropske unije. Področja obravnave tehniške kakovosti so merjenja in preskušanja, akreditacija, standardizacija, ugotavljanje skladnosti, ugotavljanje usposobljenosti laboratorijev, označevanje CE, zaščita potrošnika in druga. V EU predstavljajo osnovo za vzpostavitev tehniške infrastrukture evropske smernice, ki jih po posameznih področjih podpirajo tehniški standardi, kar je osnova delovanja skupnega evropskega tržišča. Njihova implementacija zahteva konkretna inženirska znanja, še posebej vezana na področje elektrotehnike.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: osnovni pojmi s področja tehniške infrastrukture, standardizacije, akreditacije, evropske in nacionalne zakonodaje, nastanka standarda, poznavanje vrst standardov, zagotavljanja kakovosti, poznavanje dela presojevalcev in certifikacijskih organov poznavanje pomena direktiv,znanje o celovitem vodenju kakovosti, sistemih vodenja kakovosti, o načinu in postopkih presoj in certificiranja sistemov, uporaba orodij za zagotavljanje kakovosti, QFD in FMEA metodi vodenja kakovosti, povezanost kakovosti na pravo, varnost in okolje, konkretno tehniško znanje na področju preskušanja, poznavanje laboratorijskega dela za zagotavljanje kakovosti in varnosti, priprava optimalnega eksperimenta, poznavanje standardov po področjih, implementacija sistema kakovosti, priprava poslovnika kakovosti v skladu s standardom

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • avditorne vaje,
 • laboratorijske vaje,
 • seminarska naloga.

PDF predstavitev

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

TOPjob - Top službe glede na vir FINANCE (9.9.2014) - na 3. in 4. mestu KAKOVOST

Slike LMK - TK

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. www.sist.si, www.iso.org, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euromet.org
 2. European Union Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (Medical Device Directive), Official Journal L 169 , 12/07/1993
 3. Council Directive (LVD) 2006/95/EC on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits Official Journal L 374, 27/12/2006
 4. Directive EMC EMC 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
 5. Drnovšek, J.; Begeš, G.; Tehniška kakovost-Laboratorijski praktikum; Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko 2012
 6. Drnovšek, J.; Begeš, G.; Tehniška kakovost-Povzetek predavanj; Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko 2012
 7. A.J.Marlow: Quality control for Technical Documentation, Amazon, 2005
 8. QFD: Quality Function Deployment - Integrating Customer Requirements into Product Design by Yoji Akao, Amazon, 2004 House of Quality (QFD) in a Minute, Second Edition by Christian N. Madu, Amazon, 2006
 9. Quality Function Deployment and Six Sigma, Second Edition (paperback): A QFD Handbook (2nd Edition) (QFD Handbooks) by Joseph P. Ficalora and Louis Cohen, Amazon, 2012
 10. The Six Sigma Handbook, Third Edition by Thomas Pyzdek and Paul Keller, Amazon 2009
 11. The Certified Six Sigma Green Belt Handbook by Roderick A., Ph.D. Munro, Matthew J. Maio and Mohamed B. Nawaz, Amazon, 2008
 12. Design for Six Sigma: A Roadmap for Product Development by Kai Yang and Basem EI-Haik, Amazon, 2008
 13. Quality Control for Dummies by Larry Webber and Michael Wallace, Amazon, 2012
 14. Design for Manufacturability: How to Use Concurrent Engineering to Rapidly Develop Low-Cost, High-Quality Products for Lean Production by David M. Anderson, Amazon, 2014
 15. Effective FMEAs: Achieving Safe, Reliable, and Economical Products and Processes using Failure Mode and Effects Analysis by Carl Carlson, Amazon, 2012
 16. Practical Reliability Engineering by Patrick P. O'Connor and Andre Kleyner, Amazon, 2012
 17. Quality Assurance & Technical Documentation: A Simplified Approach by Evan Aksen, Amazon, 2012
 18. VIM - International Vocabulary of Terms in Legal Metrology 2012
 19. www.sist.si, www.iso.org, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euromet.org
 20. European Union Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (Medical Device Directive), Official JournalL 169 , 12/07/1993 P. 0001 - 0043
 21. Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment
 22. designed for use within certain voltage limits Official Journal L 077, 26/03/1973 p. 0029 - 0033
 23. Directive EMC 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibilityŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika