Modeliranje in simulacija

Visokošolski učitelji: Atanasijević-Kunc Maja
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64619Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Uvod (motivacija, definicija pomembnejših pojmov, predstavitev vrst modelov in načinov modeliranja, ciklični postopek modeliranja, vrednotenje in verifikacija)
 • Osnovne predstavitve matematičnih modelov dinamičnih sistemov in transformacije med njimi ter njihova analiza,
 • Osnove simulacije (metode simulacije, simulacija osnovnih zapisov)
 • Programska orodja: Matlab, Simulink,
 • Preprostejši pristopi identifikacije v časovnem prostoru in optimizacija,
 • Analogni sistemi in njihov pomena v kontekstu sistemskega inženirstva,
 • Ilustracija s primeri s področja elektrotehnike, mehanike, hidraulike, pneumatike in termodinamike, ilustrativni primeri načrtovanja ob uporabi laboratorijskih pilotnih naprav, odkrivanje napak na osnovi modela.

Cilji in kompetence:

 • Podati osnovna znanja s področja modeliranja in simulacije zveznih dinamičnih procesov.

 • Opozoriti na razširjenost oz. multidisciplinarnost področja in s tem na njegov pomen.

 • Podati osnovne koncepte simulacije.

 • Predstaviti ciklični postopek modeliranja in ga ilustrirati na različnih področjih.

 • Predstaviti Matlab s Simulinkom in njegovo uporabnost v podporo obravnavani tematiki.

Predvideni študijski rezultati:

Osnovna znanja iz modeliranja in simuliranja zveznih dinamičnih sistemov

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • domače naloge,
 • možnost sodelovanja v seminarskih in projektnih študentskih nalogah.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja. Modeliranje in simulacija: Prosojnice za predavanja. 2016.
 2. ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja, KARBA, Rihard, ZUPANČIČ, Borut. Modeliranje in simulacija, Učbenik. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, 2016.
 3. ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja, RAKAR, Andrej. Modeliranje in simulacija: Laboratorijske vaje. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, 2003.
 4. ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja. Modeliranje procesov: Zbirka primerov z ilustracijami v okolju Matlab-Simulink. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, 2008.
 5. CLOSE, Charles M., and FREDERICK, Dean K.. Modelling and analysis of dynamic systems. Houghton Miffin Company, Boston, 1993.
 6. CELLIER, François, E.. Continuous system modeling. Springer-Verlag, New York, 1991.
 7. CELLIER, François, E. & KOFMAN, Ernesto. Continuous System Simulation. Springer Science + Business Media, New York, 2006.
 8. KLEE, Harold. Simulation of Dynamic Systems with MATLAB and Simulink. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2007.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika