Elementi polprevodniške elektronike

Visokošolski učitelji: Topič Marko
Sodelavci: Abramović Aleksander, Glažar Boštjan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64632Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 2. letnik visokostrokovnega študija Aplikativna elektrotehnika
 • opravljene laboratorijske vaje so pogoj za pristop h končnemu izpitu

Vsebina:

 • Polprevodniški materiali in njihove lastnosti. Električne lastnosti homogenih (nedopiranih in in dopiranih) polprevodnikov.
 • Polprevodniški pn-spoj in diode. Analiza elektrostatičnih razmer, tokovno-napetostna karakteristika idealnega in realnega pn-spoja, režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo dvopolov, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Prebojne diode. Močnostne diode.
 • Bipolarni tranzistorji. Analiza elektrostatičnih razmer, tokovno-napetostne karakteristike idealnih in realnih bipolarnih tranzistorjev, orientacije in režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Ojačevalne stopnje.
 • Unipolarni tranzistorji. FET s pn-spojem in MOS tranzistor. Analiza elektrostatskih razmer, tokovno-napetostne karakteristike idealnih in realnih tranzistorjev, orientacije in režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo četveropolov, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Ojačevalne stopnje. CMOS invertor.
 • Zgradbe in delovanje močnostnih polprevodniških elementov: pnpn dioda, diac, tiristor, triak, IGBT.
 • Zgradbe in delovanje optoelektronskih elementov: svetleče diode, laserske diode, optospojniki. Detektorji svetlobe. Sončne celice in fotonapetostni moduli.
 • Domača stran predmeta: http://lpvo.fe.uni-lj.si (pod menujem Izobraževanje)

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja elementov polprevodniške elektronike, ki so osnova za inženirje elektrotehnike. Predmet sestavljajo teoretične osnove, ki so navezane na praktična znanja iz prakse. Snov predstavlja zaključeno celoto s področja elektronskih elementov in predstavlja podlago za strokovne predmete v višjih letnikih študija elektronike.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Temeljni koncepti polprevodnikov in delovanja elektronskih elementov. Študent bo spoznal in razumel zgradbe in principe delovanja polprevodniških elektronskih elementov, osnovne povezave elementov in glavne namene uporabe.

Uporaba: Pri praktičnem delu, v industrijskem okolju in v okviru pridobivanja nadaljnjih znanj v višjih letnikih študija

Refleksija: Na podlagi temeljnih znanj in primerov dobre prakse se pridobi sposobnost razumevanja, uporabe, vrednotenja, analize in načrtovanja elektronskih elementov in njihove izbire v sistemih.

Prenosljive spretnosti: Praktični pristop pri reševanju problemov nudi nadgradnjo temeljnih znanj in povezovanje problematik na sorodnih področjih.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • avditorne vaje,
 • laboratorijske vaje,
 • delo doma.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. D. A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices, University of New Mexico, McGraw-Hill, 2011.
 2. F. Smole, M. Topič, Elementi polprevodniške elektronike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014.
 3. F. Smole, Polprevodniška elektronika, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2013.
 4. S. M. Sze, Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
 5. S. O. Kasap, Optoelectronics and Photonics, Prentice Hall, Inc., 2013.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika