Linearna elektronika

Visokošolski učitelji: Bürmen Arpad
Sodelavci: Olenšek Jernej
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64633Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.
  • Opravljena izpita iz Osnove elektrotehnike I in II.

Vsebina:

  • Dvovhodna vezja. Napetostno in tokovno ojačenje. Ojačenje moči. Vhodna in izhodna admitanca. Recipročnost, aktivnost, pasivnost, absolutna stabilnost in potencialna nestabilnost linearnih elektronskih vezij. Sistematično pisanje enačb vezja.
  • Modeli nelinearnih elektronskih komponent za majhne signale. Delovna točka nelinearnih vezij. Nelinearna popačenja. Model vezja za majhne signale. Orientacije bipolarnega tranzistorja: skupni emitor, skupna baza in skupni kolektor. Orientacije unipolarnih tranzistorjev: skupni izvor, skupna vrata in skupni ponor. Darlingtonova vezava, kaskodni ojačevalnik in diferencialni ojačevalnik.
  • Prevajalna funkcija. Poli in ničle linearnega sistema. Bodejev diagram. Spodnja frekvenčna meja. Nelinearne kapacitivnosti v linearni elektroniki. Modeliranje tranzistorjev pri visokih frekvencah. Millerjeva preslikava. Zgornja frekvenčna meja.
  • Linearni sistemi s povratno vezavo. Povratna vezava v linearni elektroniki. Lastnosti vezij s povratno vezavo. Stabilnost in Nyquistov kriterij. Fazni in amplitudni razloček.
  • Sinusni oscilatorji. Prehodni pojav in poli linearnih sistemov. Zagon oscilatorja, nihanje s konstantno amplitudo. Barkhausenov pogoj. Analiza oscilatorjev.

Cilji in kompetence:

Predmet podaja osnovna znanja za analizo in sintezo linearnih elektronskih vezij.

Predvideni študijski rezultati:

Študentje bodo pridobil znanja o nekaterih karakterističnih lastnostih linearnih elektronskih vezij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z računskimi zgledi in laboratorijske vaje.

Domača stran: predavanja

Domača stran: laboratorijske vaje

Gradiva

  1. Bürmen, Arpad, Linearna elektronika, Založba FE in FRI, 2012.
  2. Naemen, D. A, Microelectronics: circuit analysis and design, McGraw-Hill, 2010.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika