Realizacija elektronskih sklopov

Visokošolski učitelji: Jankovec Marko
Sodelavci: Pirc Matija
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64635Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 2. letnik 1. st. VS., smer elektronika

Vsebina:

Osnovni principi načrtovanja in gradnje elektronskega sestava. Razvojni cikel izdelkov. Stroški in prihodki, notranja stopnja donosa, sestava cene izdelka, kumulativni dobiček. Tolerance, izplen in izmet. Tolerančno in dopustno območje. Porazdelitvene funkcije, normalna porazdelitev. Tolerance pri več parametrih. Tolerančne analize. Zanesljivost in računanje zanesljivosti sistema. Vplivi okolja in modeliranje vplivov: temperatura, vlaga, napetost, temperaturni cikli. Merjenje zanesljivosti. Detekcija in odprava napak. Rezervni sistemi in načrtovanje zanesljivosti. Redundanca. Standardizacija. Evropska zakonodaja na področju prostega pretoka blaga. Znak CE. Upoštevanje standardov pri načrtovanju elektronskih izdelkov. Varnostni standardi in standardi na področju EMC. Model EMI in načini prenosa motenj. Bližnje in daljne elektromagnetno polje, diferencialni in sofazni signali. Merilne metode in oprema za EMC. Materiali, lastnosti in tehnologije tiskanih vezij. Fleksibilna tiskana vezja in vkopane pasivne komponente. Tehnika načrtovanja za EMC. Sevanje tiskanega vezja. Signalne zanke. Povezave z maso. Zmanjševanje motenj. Kritična velikost zank. Zrcalna ravnina in povratna pot. Integriteta signalov v tiskanih vezjih. Hitrost razširjanja signala, kritične dimenzije in frekvence. Prenos hitrih signalov po linijah. Odboji in zaključitve. Blokiranje napajanja in filtriranje. Kapacitivnost napajalnih plasti tiskanega vezja. Mehanizmi prenosa toplote. Upravljanje toplote elektronskih komponent in sistemov.

Več na tej povezavi.

Cilji in kompetence:

Snov omogoča razumevanje električnih in mehanskih pojavov, ki so prisotni pri načrtovanju elektronskega sklopa. Razvija sposobnosti načrtovanja in realizacije podsestavov na tiskanih vezjih z upoštevanjem standardov in zakonodaje. Študent spozna postopke načrtovanja sklopa s tehničnega in poslovnega vidika.

Predvideni študijski rezultati:

Ob uspešno zaključenih študijskih obveznosti pri tem predmetu naj bi študentje bili sposobni

 • prepoznati materiale in tehnologijo izdelave in opremljanja tiskanega vezja.
 • načrtati tiskano vezje glede na dano shemo z upoštevanjem dobre inženirske prakse za doseganje združljivosti vezja z veljavnimi standardi in proizvodnimi tehnologijami.
 • izračunati zanesljivost naprave na podlagi danih podatkov o zanesljivostih komponent
 • upoštevati veljavne standarde, ki jim mora naprava ustrezati glede na veljavno zakonodajo in tip naprave.
 • uporabljati računalniške programe za simulacijo in načrtovanje električne sheme in tiskanega vezja.
 • izbrati in uporabiti najprimernejšo topologijo in zaključitve električnih povezav glede na tip signala.
 • identificirati najverjetnejši izvor težav v zvezi z elektromagnetno združljivostjo v vezju in ga z ustreznimi ukrepi zmanjšati.
 • načrtati primeren način hlajenja za odvajanje odvečne toplote.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Jankovec M., Realizacija elektronskih sklopov, slikovno gradivo in zapiski predavanj, Ljubljana, 2016.
 2. Pirc M., Jankovec M., Realizacija elektronskih sklopov, laboratorijske vaje, Ljubljana, 2013.
 3. Peršič B., Realizacija elektronskih sklopov, Založba FE, Ljubljana, 1998.
 4. Henry W. Ott, Electromagnetic Compatibility Engineering, Wiley-Interscience, ISBN 978-0-470-18930-6, New York, 2009.
 5. Howard W. Johnson, Martin Graham, High-Speed Digital Design, A Handbook of Black Magic, Prentice Hall PTR, New JerseyŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika