Elementi elektroenergetskega omrežja

Visokošolski učitelji: Blažič Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64639Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 2. letnik.
  • Pogoj za opravljanje ustnega izpita je pozitivna ocena poročila o opravljenih vajah.

Vsebina:

  • Razvoj elektroenergetskega omrežja in splošna delitev električnih omrežij. Mehanski parametri nadzemnih golih vodnikov, oblikovanje vodov in električni parametri nadzemnih vodov.
  • Sestava energetskih visokonapetostnih kablov, izvedbe kablov, imitance enožilnih in trožilnih kablov. Kriteriji za dopustno obremenljivost električnih omrežij. Električni parametri dvonavitnih in tronavitnih transformatorjev, sinhronskih generatorjev in asinhronskih strojev.
  • Vrste stikalnih postaj z različnimi izvedbami stikališč. Visokonapetostna stikalna tehnika - odklopniki in drugi stikalni aparati.
  • Klasični kompenzatorji jalove energije, pasivni filtri in dušilke. Sodobne kompenzacijske naprave z modulih močnostne elektronike.

Cilji in kompetence:

Študent bo poznal glavne elemente in naprave elektroenergetskega omrežja. Pridobil bo osnovno znanje o modeliranju in parametrih elektroenergetskih elementov pri matematični analizi elektroenergetskih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

  • Znanje in razumevanje: Študent bo poznal funkcije glavnih elementov elektroenergetskega omrežja. Sposoben bo samostojno modelirati in določati parametre elektroenergetskih elementov in naprav.
  • Uporaba: Pridobljeno znanje je osnova za modeliranje elektroenergetskih elementov pri matematični analizi sistemov.
  • Refleksija: Študent bo razumel povezavo med strukturo elementov in naprav ter električnimi parametri, razumel bo pomen uporabe simetričnih komponent.
  • Prenosljive spretnosti: Matematični opisi elementov sistema so prenosljivi v simulacijsko okolje.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja,
  • laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Papič I., Žunko P., Elektroenergetska tehnika I (Electric Power Engineering I), Založba FE in FRI, 2009.
  2. Kiessling, F., Nefzger P., Nolasco J.F., Kaintzyk U., Overhead Power Lines: Planning, Design, Construction, Springer Verlag, 2003.
  3. William H. Kersting, Distribution System Modeling and Analysis, CRC Press, 2002.
  4. Ramasamy Natarajan, Power system capacitors, Taylor & Francis, 2005.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)