Merilna tehnika

Visokošolski učitelji: Agrež Dušan
Sodelavci: Begeš Gaber, Beguš Samo, Geršak Gregor, Hudoklin Domen
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64641Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 2. letnik.

Vsebina:

 • temeljni principi merjenja in merilne strategije;
 • merilna točnost in negotovost (absolutni in relativni pogrešek, merilni rezultat, statistična obdelava rezultatov, merilna negotovost);
 • meroslovni sistemi (veličine, enote, realizacija, etaloni, diseminacija, sledljivost, umerjanje, preskušanje);
 • merjenje električnih veličin (napetost, tok, moč, upornost, kapacitivnost, induktivnost, frekvenca, fazni kot, faktor moči, frekvenčni spekter...);
 • uporaba osnovne merilne instrumentacije (ampermeter, voltmeter, vatmeter, osciloskop, ...)
 • zgradba merilnih instrumentov in sistemov (struktura in elementi, statične in dinamične karakteristike, vplivne veličine, analogna in digitalna priprava in obdelava signalov);
 • elektronski merilni instrumenti (multimeter, digitalni elektronski osciloskop, univerzalni števec, instrument z računalnikom) z ustreznimi priredilniki signalov (soupori, napetostni delilniki, merilni transformatorji ...);
 • mostična vezja (Wheatstonov mostič, mostič z induktivnim delilnikom, aktivni mostič, odklonski mostič) in zmanjšanje vpliva motilnih signalov;
 • merjenje veličin, ki določajo kvaliteto omrežnega napajanja (nihanja napetosti in frekvence, navidezna moč in deformirajoča moč ...);
 • merjenje neelektričnih veličin (temperatura, vlaga, tlak, sila, pomik, moment, ...)

Cilji in kompetence:

 • uvesti osnovne principe merjenja in obdelati prevladujočo tehniško prakso pri merjenju najbolj pomembnih veličin v tehniki, lastnosti merilnih signalov;
 • uvesti osnovne principe digitalizacije merjenih signalov v časovnem in frekvenčnem prostoru: vzorčenje, tehnike A/D pretvorbe, ...;
 • seznaniti s postopki in metodami merjenja osnovnih električnih veličin in ugotavljanje karakteristik merilnih pretvornikov;
 • proučiti vlogo statistike in analizo merilne negotovosti;
 • proučiti temelje metrologije in metroloških sistemov, enote SI, povezave s področji znanosti;
 • uvod v praktično laboratorijsko/instrumentacijsko delo z upoštevanjem varnosti in zaščite pri uporabi električne energije in merjenjih;

Predvideni študijski rezultati:

 • osnovni pojmi iz področja meroslovja,
 • metode merjenja temeljnih elektromagnetnih veličin in neelektričnih veličin,
 • merilna negotovost in podajanje merilnih rezultatov

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje
 • laboratorijsko delo v manjših skupinah.

mosticek

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Morris A.S., Measurement and Instrumentation Principles, Third Edition, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010.
 2. Tumanski S., Principles of Electrical Measurement, Taylor & Francis, CRC Press, 2006.
 3. Bentley, J.P., Principles of Measurement Systems (4. edition), Pearson, Prentice Hall, 2005.
 4. Agrež D. in ostali, Merilna tehnika - laboratorijski praktikum (ver. 4), University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, 2014.
 5. Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement International Joint Committee for Guides in Metrology, 2008, (http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html).

MT knjigaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)