Delovanje in razvoj EES

Visokošolski učitelji: Pantoš Miloš
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64643Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Delovanje elektroenergetskih sistemov, modeli elementov elektroenergetskega sistema, metode za izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, zagotavljanje sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema, zanesljivost elektroenergetskega sistema. Napoved porabe, napoved potreb po moči, rezerva moči, postopki načrtovanja EES, kriteriji načrtovanja, načrtovanje EES v tržnih pogojih, okoljevarstveni vidiki pri načrtovanju, ekonomika v načrtovanju razvoja EE, metode optimiranja, gospodarjenje s sredstvi.

Cilji in kompetence:

Študenti si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju in razvoju elektroenergetskega sistema in posameznih elementov. Predmet podaja metode za izračun pretokov moči v omrežju in optimalnega delovanja elektroenergetskega sistema glede na različne kriterije. Študenti spoznajo vlogo rezerve moči ter regulacije frekvence in delovne moči, regulacije napetosti in jalove moči in zagotavljanje ostalih sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema ter koncepte zanesljivosti v obratovanju elektroenergetskega sistema. Študentje bodo spoznali metode napovedovanja porabe električne energije, moči in rezerve proizvodnih in prenosnih zmogljivosti, postopke načrtovanja EES, vprašanje gospodarjenja s sredstvi, ekonomiko, načrtovanje remontov, revitalizacije itn.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Študenti bodo razumeli delovanje in postopke razvoja elektroenergetskih sistemov z upoštevanjem tehničnih, okoljevarstvenih in ekonomskih vidikov. S pridobljenim znanjem bodo študenti sposobni reševati osnovne probleme na področju delovanja in razvoja elektroenergetskih sistemov.
 • Uporaba: Splošni pregled na področju delovanja in razvoja elektroenergetskih sistemov.
 • Refleksija: Razumevanje pomena statičnih analiz pri zagotavljanju zanesljivega delovanja in načrtovanja elektroenergetskega sistema in zmožnost povezovanja specifičnih strokovnih znanj v celotno sliko.
 • Prenosljive spretnosti: Sposobnost sodelovanja pri oblikovanju razvojnih programov na področju delovanja elektroenergetskih sistemov z upoštevanjem tehničnih, ekonomskih in okoljevarstvenih vidikov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. F. Gubina, Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. M. Pantoš: Načrtovanje elektroenergetskega sistema, knjiga v pripravi
 3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
 4. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
 5. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FEŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)