Signali in informacije

Visokošolski učitelji: Umek Anton
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64649Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Časovno zvezni signali: periodični, aperiodični in naključni. Moč periodičnih signalov in korelacijska funkcija. Energija aperiodičnih signalov in korelacijska funkcija. Fourierova frekvenčna analiza periodičnih in aperiodičnih signalov, spekter signala. Moč naključnih signalov in korelacijska funkcija. Filtriranje signalov in konvolucija. Klasična analogna sita. Vzorčenje in rekonstrukcija frekvenčno omejenih signalov. Prenos signalov impulznih oblik in intersimbolna interferenca, Nyquistov teorem. Osnove teorije informacij: dogodki in mera informacije. Informacijski izvori, entropija in izvorno kodiranje. Model komunikacijskega kanala in kapaciteta kanala.

Cilji in kompetence:

  • Pridobitev razumevanja povezav med časovnim in frekvenčnim opisom telekomunikacijskih signalov.
  • Matematični opisi se dopolnjujejo z rezultati meritev električnih signalov v laboratoriju.
  • Učenje osnovnih modelov komunikacijskega kanala.
  • Pridobitev temeljnih znanj iz osnov telekomunikacij, ki se nanašajo na kodiranje izvornih signalov in kodiranje na kanalu.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje značilnosti telekomunikacijskih signalov v časovnem in v frekvenčnem prostoru. Razumevanje povezav med komunikacijskimi signali in vsebovano količino informacije.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja in
  • laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Sašo Tomažič, Osnove telekomunikacij 1, Založba FE, 2000.
  2. KOS Anton, UMEK Anton, Osnove telekomunikacij : rešeni primeri z nalogami. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2008.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije