Radijske komunikacije

Visokošolski učitelji: , Batagelj Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64650Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Poznavanje snovi iz osnov elektrotehnike, matematike in fizike.
 • Pogoj za pristop k izpitu je opravljen izpit pri predmetu Komunikacijski sistemi (1. letnik - Aplikativna elektrotehnika).

Vsebina:

Razširjanje elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru in v prisotnosti naravnih ovir. Meritve presiha jakosti sprejema in popačenja radijskega kanala, obravnavanje statistike presiha, verjetnosti izpada radijske zveze, raznolikega sprejema in oddaje. Toplotni šum, šumna temperatura antene, naravni izvori šuma na Zemlji in v vesolju. Osnove meritev antenskih parametrov. Polarizacija elektromagnetnega valovanja in definicija polarizacije antene ter upoštevanje polarizacijske neusklajenosti v radijski zvezi. Meritve v radijskem področju in meritve s radijofrekvenčnim spektralnim analizatorjem.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je podati zakonitosti radijske prenosne poti in osnovnih zakonitosti radijskega valovanja kot enega izmed delov elektromagnetnega valovanja. Predmet prikazuje fizikalne omejitve brezvrvičnih komunikacij s stališča razširjanja radijskih valov, šuma, in intermodulacijskih produktov. Spoznavanje načrtovanja fiksnih in mobilnih radijskih sistemov na osnovi analognih in številskih modulacij. Spoznavanje radijskih merilnih postopkov, meritve spektra ter antenskih parametrov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Razumevanje prednosti in omejitev radijskih valov ter njihovega razširjanja ob prisotnosti ovir in ozračja.
 • Uporaba: Pridobljeno znanje bo uporabno tako pri meritvah v radijskem spektu, kot tudi za načrtovanje radijskih omrežij različnih dometov.
 • Refleksija: Za operaterje radijskega omrežja in proizvajalce telekomunikacijske opreme je ključnega pomena, da imajo usposobljen kader, ki pozna osnovne zakonitosti delovanja in lastnosti radijskih sistemov na fizičnem nivoju.
 • Prenosljive spretnosti: Sintetično obravnavanje problemov, načrtovanje sistemov na osnovi poznavanja lastnosti prenosnega medija.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami radijskih komunikacij,
 • ter laboratorijske vaje, kjer lastnosti medija in anten praktično preizkusi in jih v timu rešuje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Matjaž Vidmar. Radiokomunikacije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. ISBN 961-243-026-8.

 2. Tomaž Korošec, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar. Radijske komunikacije: laboratorijske vaje. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2014. http://lso.fe.uni-lj.si/studij/rk_vs/gradivo/RK-VS_LaboratorijskeVaje.pdf

 3. J. Budin, Razširjanje radijskih valov, FE, Ljubljana, 1975.

 4. M. Vidmar, Sevanje in Razširjanje, Laboratorijske vaje, FE, Ljubljana 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije