Telekomunikacijska omrežja

Visokošolski učitelji: Kos Anton
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64651Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Standardizacija. Tipi informacije. Načini prenosa informacije (analogni in digitalni, vodovni in paketni, sinhroni in asinhroni, nepovezavno in povezavno usmerjeni, signalizacija). Kvaliteta storitve (napake, izgube, zakasnitve, spremenljivost zakasnitev). Telekomunikacijski promet (teorija prometa, sistemi z izgubami, sistemi s čakanjem). Tipi informacije in način prenosa. Emulacija voda. Arhitekture telekomunikacijskih sistemov (omrežje, topologija, protokolni sklad, komunikacijske ravnine). Sinhronizacija sporočil (pri sinhronem in asinhronem pronosu, transparentni prenos). Načini multipleksiranja/demultipleksiranja (prostorski, frekvenčni, časovni, kodni, statistični, paketni multipleks, primeri). Naslavljanje. Komutacija in usmerjanje (principi, tehnike, vpliv na kvaliteto storitev, podrobnejša obravnava nekaterih metod in algoritmov). Sodostop do skupnega medija (razvrstitev metod sodostopa). Osnove krmiljenja pretoka in zamašitev. Zlivanje tehnologij in storitev. Podrobnejša obravnava delovanja nekaterih tipičnih prenosnih sistemov (TDM, PDH, SDH, prenos podatkov prek govornih omrežij, IP omrežja, VoIP) in telekomunikacijskih omrežij (telefonska omrežja, SS7, ISDN, Internet).

Cilji in kompetence:

Razumevanje različnih načinov prenosa informacije, arhitektur telekomunikacijskih sistemov ter metod komutacije in usmerjanja v telekomunikacijskih omrežjih. Razumevanje sodobnih trendov zlivanja omrežij.

Predvideni študijski rezultati:

Poudarek predmeta je na razumevanju principov in metod prenosa informacije v telekomunikacijskih omrežjih, še zlasti v povezavnem in omrežnem sloju. Podrobnejša obravnava tipičnih prenosnih tehnologij in telekomunikacijskih sistemov naj to razumevanje še poglobi.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje, samostojno delo.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Hercog, D., Telekomunikacijska omrežja, Pasadena, 2013
  2. Stallings, W., Data and Computer Communications, 9th Ed., Pearson, 2011
  3. Olifer, N., Olifer, V, Computer Networks: Principles, Technologies, and Protocols for Network Design, John Wiley & Sons, 2006
  4. Stevens, W. R., TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, Addison Wesley, 1994
  5. Gibson, J. D., Ed., The Communications Handbook, 2nd Ed., CRC Press, 2002
  6. Pujolle, G., Les Réseaux, Ed. 2011, Eyrolles, 2011Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije