Uvod v komunikacijsko elektroniko

Visokošolski učitelji: Sešek Aleksander
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64708Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • vpis v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika - IKT

Vsebina:

Linearna vezja in signali: linearen sistem, vrste signalov, karakteristike signalov, predstavitev signalov, komponiranje signalov. Električna vezja s koncentriranimi elementi: lastnosti, teoremi, energija, moč. Analiza linearnih vezji in sistemov. Osnove polprevodnikov: osnovni gradniki v bipolarnih in CMOS vezji. Analogna elektronska vezja, gradniki analognih komunikacijskih vezji. Digitalna elektronska vezja: gradniki digitalnih komunikacijskih vezji. Integriteta signalov. Osnove AD in DA pretvornikov. Vloga in pomen standardov komunikacijskih in multimedijskih vezji in sistemov.

Cilji in kompetence:

Razumevanje osnov delovanja elektronskih vezij v telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih s stališča zajema prenosa in obdelave signala in osnovnih pristopov k analizi analognih in digitalnih sistemov. Razumevanje funkcionalnosti in poznavanje izbranih analognih in digitalnih elektronskih vezij. Poznavanje sodobnih tehnologij in standardov, razumevanje specifikacij in izbira ustreznih rešitev na trgu. Predmet podaja osnovo za razumevanje fizičnega nivoja komunikacijskih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje delovanja elektronskih vezij in njihovih omejitev, pristopi pri načrtovanju, razumevanje dogajanja in posebnosti, nadgradi znanje osnov elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja:

  • predavanja
  • laboratorijske vaje
  • domače naloge

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

1. T. L. Floyd, Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications, Prentice Hall, 2003.
2. T. E. Price, Analog electronics, Prentice Hall, 1997
3. J. Wakerly, Digital electronics, Wiley, 2001.
4. J. Mlakar, Linearna vezja in signali, Založba FE in FRI, 2002.
5. Kopije prosojnic predavanj in navodila za laboratorijske vaje/Copies of lecture slides and instructions for laboratory exercises
http://lmfe.fe.uni-lj.si/predmeti-vsi/komunikacijska-elektronikaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije