Merilne metode in merilna instrumentacija

Visokošolski učitelji: Bojkovski Jovan

Visokošolski učitelji: , Drnovšek Janko
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64659Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v drugi letnik visokošolskega strokovnega študija tehniška kakovost.

Vsebina:

 • merilne metode (merjenje električnih in neelektričnih fizikalnih veličin; odklonska, diferenčna in ničelna metoda; izmenjalna in zamenjalna metoda; kompenzacijska in mostična metoda; metoda analogije, štetja in ponavljanja)
 • modeliranje merilnih procesov (merilni sistemi ničtega, prvega in drugega reda; praktični primeri)
 • merilna instrumentacija (zgodovina, klasični in sodobni merilni instrumenti)
 • osnove verjetnosti in teorija informacij v merilni tehniki (uvod v teorijo pogreškov in negotovosti, uvod v porazdelitve, merilni signali)
 • računalniško vodenje meritev (uvod v avtomatizacijo meritev, digitalizacija merilnih signalov, težave in predlogi rešitev, strojna oprema, vzorčenje, analiza zajetih signalov)
 • programska oprema v merilnih procesih (uvod v uporabo programske opreme v merilnih procesih, zajemanje, obdelava in prikaz rezultatov, tipične napake)

Cilji in kompetence:

 • razširiti in poglobiti znanje o osnovnih merilnih metodah in merilni instrumentaciji
 • spoznati načine modeliranja merilnih procesov
 • proučiti bistvene zahteve pri izbiri posamezne merilne instrumentacije z metrološkega stališča
 • spoznati način delovanja sodobne merilne instrumentacije
 • podrobno spoznati osnove verjetnosti in teorijo informacij v merilni tehniki
 • ugotoviti ključne paramtere pri zagotavljanju kakovosti v industrijskih procesih
 • seznaniti se z osnovami računalniškega vodenja meritev (zajemanje, obdelava in prikaz merilnih podatkov

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: osnovni pojmi iz področja merilnih metod in merilne instrumentacije, razumevanje ustroja sodobnih merilinh instrumentov, osnovni pojmi iz tehniške kakovosti

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminarji,
 • laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Drnovšek, J.; Bojkovski, J,: Merilne metode in merilna instrumentacija;skripta; Fakulteta za elektrotehniko 2012
 2. Vojislav Bego:"Mjerenje u elektrotehnici", Tehnička knjiga, 2005
 3. Morris, A.S.: Measurement and Instrumentation: Theory and Application, ELSEVIER, 2011
 4. Bentley, J.P.: Principles of Measurement Systems. 4. izdaja. Pearson Education 2005
 5. 5. Morris, A.S.: Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2001
 6. 6. Arun Gosh, Introduction To Measurements And Instrumentation 2Nd Ed., PHI Learning Pvt. Ltd., Aug 1, 2007Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost