Tehnologija programske opreme

Visokošolski učitelji: Bojkovski Jovan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64661Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 2. letnik študija - Tehniška kakovost

Vsebina:

 • Osnovni pojmi in definicije programskega inženirstva (življenjski ciklus programske opreme, specifikacija zahtev, načrtovanje in arhitektura programske opreme)
 • Projektni način dela (definicije, programska oprema za vodenje projektov, projektno delo na področju razvoja programske opreme)
 • Mrežno načrtovanje in optimiranje projektov
 • Metode za strukturirano analizo in načrtovanje programske opreme
 • Razvoj aplikacij in preskušanjef) Vloga in razvoj programske opreme zasnovane na odprti kodi (Linux, BSD, Android)

Cilji in kompetence:

 • razširiti in poglobiti znanje o osnovah tehnologij za izdelavo programske opreme
 • spoznati osnovne pojme programskega inženirstva (življenjski ciklus programske opreme, specifikacija zahtev programske opreme ter načrtovanje in arhitektura programske opreme)
 • proučiti tipične načine projektnega dela ter posebnosti, ki so vezane na projektno delo na področju razvoja programske opreme
 • predstaviti povezavo med sociološkim vidiki projektnega dela in kakovostjo le-tega
 • predstaviti sodobne tehnologije za razvoj programske opreme
 • vloga in razvoj programske opreme, zasnovane na odprti kodi

Predvideni študijski rezultati:

 • osnovni pojmi s področja programskega inženirstva
 • razumevanje postopkov pri projektnem načinu dela ter metode in postopki za načrtovanje
 • izvedbo in spremljanje projektnega dela
 • osnovni pojmi o vlogi in razvoju programske opreme zasnovane na odprti kodi

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • seminar,
 • delo doma.

Androidlinux

VAJE

Kako planirati in voditi projekte ?

MS project

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Bojkovski, J: Tehnologija programske opreme; zapiski predavanj; Fakulteta za elektrotehniko 2012
 2. Ian Sommerville: ”Software Engineering”, Adison Wesley, 2011
 3. Carlo Ghezzi, Mehdi Jazayeri, Dino Mandrioli: “Fundamentals of Software Engineering”, Prentice Hall, 2003
 4. Project Management Institute: »Software Extension to the PMBOK® Guide - Fifth Edition«, 2013
 5. Project Management Institute: “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Fifth Edition”, 2013Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost