Robotika

Visokošolski učitelji: Mihelj Matjaž
Sodelavci: Podobnik Janez
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64625Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Predmet Robotika daje pregled čez celotno področje robotike. Znanja so izbrana glede na potrebe inženirjev, ki uvajajo ali vzdržujejo robotske celice ali linije v industriji. V teoretičnem delu predmeta študentje dobro spoznajo geometrijski model robota, katerega poznavanje je bistveno pri programiranju robotov. Pri praktičnem delu predmeta se študentje v manjših skupinah temeljito naučijo programirati sodobne industrijske robote.

Uvod (prostostne stopnje, robotski manipulator, robotske roke, uvajanje robotov v industrijske procese). Homogene transformacijske matrike (translacija, rotacija, lega in premik). Geometrijski model robotskega manipulatorja. Dvosegmentni robotski manipulator (kinematika, delovni prostor, dinamika). Robotski senzorji. Regulacija robotskih mehanizmov (načrtovanje trajektorij, regulacija položaja, regulacija sile).

Spletna stran Katedre ze merjenja in robotiko

Cilji in kompetence:

Predmet Robotika daje pregled čez celotno področje robotike. Znanja so izbrana glede na potrebe inženirjev, ki uvajajo ali vzdržujejo robotske celice ali linije v industriji. V teoretičnem delu predmeta študentje dobro spoznajo geometrijski model robota, katerega poznavanje je bistveno pri programiranju robotov. Pri praktičnem delu predmeta se študentje v manjših skupinah temeljito naučijo programirati sodobne industrijske robote.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Znanje opisov lege s homogenimi transformacijskimi matrikami, poznavanje geometrijskih modelov robotskih mehanizmov, poznavanje regulacijskih shem, ki so značilne za robotiko. Povezava teoretičnih znanj geometrijskih modelov robota s programiranjem industrijskih robotov. Programiranje in delo z industrijskimi roboti. Uporaba znanj pri kreiranju robotske proizvodne celice.

Metode poučevanja in učenja:

Študenti imajo na voljo učbenik Robotika z vsebino predmeta. Na predavanjih je predstavljeno večje število primerov za vsako obravnavano poglavje. Nekatera področja uporabe robotov so posebej predstavljena v "video predavanjih". Praktične vaje potekajo na večjem številu sodobnih industrijskih robotov. Študentje delajo v manjših skupinah. Posebna pozornost je posvečena varnosti pri delu z roboti.

PDF predstavitev

Roboti

Industrijski roboti

Robotika v Sloveniji

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. T. Bajd, M.Mihelj, J. Lenarčič, A. Stanovnik, M. Munih: Robotika, Založba FE in FRI, 2008
  2. T. Bajd, M.Mihelj, J. Lenarčič, A. Stanovnik, M. Munih: Robotics, Springer, 2010

Literatura

T. Bajd, M.Mihelj, J. Lenarčič, A. Stanovnik, M. Munih: Robotics, Springer, 2010Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost