Osnove optičnih komunikacij

Visokošolski učitelji: Batagelj Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64628SOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Poznavanje snovi iz osnove elektrotehnike, matematike in fizike.
 • Pogoj za pristop k izpitu je opravljen izpit pri predmetu Atomika in optika (Fizika II).

Vsebina:

Primerjava optičnega vlakna s kabelskimi in žičnimi vodniki. Optični spekter in lastnosti svetlobe kot elektromagnetnega valovanja. Optične meritve za določanje dolžine in slabljenja optičnega vlakna, disperzije (mnogorodovne, kromatske in polarizacijske). Gradniki optičnega omrežja: delilniki, sklopniki, sita, uklonske mrežice, valovnodolžinske kretnice, svetlobni izolatorji, cirkulatorji in optični modulatorji. Načrtovanje optične zveze glede na razpoložljive laserske izvore in fotodetektorje. Optični sistemi za prostrana in lokalna omrežja.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je podati pregled gradnikov in osnovnih konceptov delovanja optičnih omrežij. Spoznavanje osnov prenosa svetlobnih signalov po optičnem vlaknu. Spoznavanje svetlobnih izvorov, sprejemnikov ter ostalih elementov optične zveze. Spoznavanje optičnih merilnih postopkov ter uporaba merilnih rezultatov pri načrtovanju zveze.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Razumevanje prednosti optičnega vlakna pred ostalimi vrvičnimi zvezami. Poznavanje in razumevanje osnovnih gradnikov ter principov delovanja optičnih komunikacijskih sistemov.
 • Uporaba: Pridobljeno znanje bo uporabno tako pri meritvah na obstoječih optičnih sistemih, kot tudi za načrtovanje novih optičnih zvez različnih dometov.
 • Refleksija: Za operaterje optičnega omrežja in proizvajalce telekomunikacijske opreme je ključnega pomena, da imajo usposobljen kader, ki pozna osnovne zakonitosti delovanja in lastnosti optičnih sistemov.
 • Prenosljive spretnosti: Sintetično obravnavanje problemov, načrtovanje sistemov na osnovi poznavanja lastnosti gradnikov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami optičnih komunikacij, ter laboratorijske vaje, kjer lastnosti gradnikov in sistemov praktično preizkusi in jih v timu rešuje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Boštjan Batagelj, Zbirka rešenih nalog iz optičnih komunikacij. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2014. http://lso.fe.uni-lj.si/studij/optika_vs/nalogeOK_2_00.pdf.
 2. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar. Optične komunikacije: Laboratorijske vaje, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko (2003), ISBN 961-6371-43-6
 3. Jožko Budin. Optične komunikacije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, (1993), ISBN 86-7739-044-8
 4. Keigo Iizuka. Elements of Photonics, Wiley (2002), ISBN 0-471-83938-8Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost