Analiza signalov

Visokošolski učitelji: Štruc Vitomir
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64622Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v drugi letnik.

Vsebina:

 • Uvod: definicija pojma signal, kratek zgodovinski oris razvoja teorije signalov, mesto teorije in obdelave signalov v elektrotehniki in splošno v znanosti. Predstavitve signalov z matematičnimi modeli, vrste signalov.
 • Ponazarjanje signalov: uporabnost ponazarjanja signalov z drugimi signali, načini ponazoritve in kriterij kakovosti ponazoritve, primeri temeljnih funkcij, ki jih uporabljamo za ponazarjanje.
 • Frekvenčna analiza periodičnih in determinističnih neperiodičnih signalov.
 • Naključni signali: predstavitev osnovnih principov pri obdelavi naključnih signalov, stacionarni naključni signali in njihove deterministične karakteristike.
 • Korelacilja in konvolucija signalov: definicija korelacije in konvolucije na različnih tipih signalov in njihove lastnosti.
 • Uporaba korelacije in konvolucije pri obdelavi signalov: ocena podobnosti signalov, ocena spektra s časovnim filtriranjem, konvolucija in linearni stacionarni sistemi, detekcija periodične komponente v signalu s šumom.
 • Digitalnih signali: predstavitev osnovnih postopkov za pridobivanje digitalnih signalov in njihove lastnosti. Frekvenčna predstavitev digitalnih signalov, diskretna korelacija in konvolucija.

Cilji in kompetence:

 • Seznanjanje s posameznimi vrstami signalov,
 • spoznavanje metod za njihov opis in obdelavo.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje o načinu matematičnih opisov in predstavitev signalov.
 • Razumevanje dualnosti časovne in frekvenčne predstavitve signalov in razlogov za različne načine opisovanja.
 • Znanje in razumevanje lastnosti različnih predstavitev signalov in njihovih preslikav.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • Sodelovalno učenje
 • Laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. MIHELIČ, France, ŠTRUC, Vitomir. Skripta za predmet Analiza signalov na študijskem programu Aplikativna elektrotehnika na 1. stopnji VS UL FE. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2012. http://luks.fe.uni-lj.si/sl/studij/AS/pub/skripta_analiza_signalov.pdf. [COBISS.SI-ID 9429076]
 2. MIHELIČ, France, GYERGYÉK, Ludvik, EBENŠPANGER, Tomaž. Signali : priročnik z zbirko rešenih nalog. 4. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2009. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-243-116-7. [COBISS.SI-ID 247400960]
 3. MIHELIČ, France. Signali. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2006. 247 str., ilustr. ISBN 961-243-054-3. ISBN 978-961-243-054-2. [COBISS.SI-ID 230544128]Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika