Osnove visokonapetostne tehnike

Visokošolski učitelji: Blažič Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64648Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v študij predmeta je vpis v 2. letnik. Pogoj za opravljanje ustnega izpita je pozitivna ocena poročila o opravljenih vajah.

Vsebina:

Električno polje v visokonapetostni tehniki, metode in postopki za ugotavljanje jakosti električnega polja. Dielektrična trdnost in zdržnost izolacije. Razelektritve v homogenem in nehomogenem polju. Delne razelektritve, razelektritve v naravi, nastanek in vrste strel. Izolacijski materiali, plinasti dielektriki, trdi izolacijski materiali. Metode za ugotavljanje stanja izolacije. Razporeditev potenciala vzdolž dolgih struktur, verige izolatorjev, navitja transformatorjev. Proizvajanje in merjenje visokih izmeničnih napetosti. Proizvajanje in merjenje visokih enosmernih napetosti. Proizvajanje in merjenje visokih udarnih napetosti. Nastanek prenapetosti, atmosferske prenapetosti, notranje prenapetosti. Prenapetostni odvodniki in koordinacija izolacije. Modeliranje visokonapetostnih naprav in omrežij ter analiza visokonapetostnih prehodnih pojavov.

Cilji in kompetence:

Študent bo spoznal pomen visoke napetosti pri načrtovanju in obratovanju elektroenergetskih omrežij in naprav. Pridobil bo osnovno znanje o visokonapetostni tehniki in metodah preizkušanja elektroenergetske opreme v visokonapetostnem laboratoriju.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Študent bo razumel pomen visoke napetosti pri načrtovanju in obratovanju elektroenergetskega omrežja. Poznal bo metode preizkušanja elektroenergetske opreme v visokonapetostnem laboratoriju.
 • Uporaba: Predznanje za nadaljevanje študija in uporaba v praksi pri visokonapetostnem preizkušanju opreme.
 • Refleksija: Razumevanje povezave med visoko napetostjo, načrtovanjem opreme in strukturo elektroenergetskega omrežja.
 • Prenosljive spretnosti: Znanje o postopku izvedbe meritev in izdelavi merilne dokumentacije je splošno uporabno pri izvajanju različnih meritev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. M. Babuder, Visokonapetostna tehnika, skripta, 2004.
 2. J. Voršič, J. Pihler, Tehnika visokih napetosti in velikih tokov, Univerza v Mariboru, FERI, Maribor 2008.
 3. E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel: High Voltage Engineering Fundamentals, Newnes, 2000.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)