Digitalne komunikacije

Visokošolski učitelji: Umek Anton
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64655Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Osnovne omejitve pri prenosu analognih signalov: spekter signala, popačenja na kanalu in šum. Modeli prenosnega kanala: žični kanal in mobilni radijski kanal. Amplitudna, fazna in frekvenčna modulacija. Frekvenčno razvrščanje RF signalov in uporaba mešalnika. Vzorčenje in kvantizacija signalov.
 • Prenos podatkov z impulzi v osnovnem pasu. Intersimbolna interferenca in ekvalizacija v sprejemniku.
 • Zaščitno kodiranje na kanalu, zaznavanje napak in korekcija napak. Blokovne in konvolucijske kode.
 • Binarni in večznakovni digitalni modulacijski postopki: amplitudni, fazni, frekvenčni in kombinirani. Modulacija z več nosilci.
 • Komunikacije po skupnem mediju in delitev prenosnih kapacitet. Prostorski, frekvenčni, časovni in kodni sodostop. Postopki zaseganja kanala: statično, naključno in na zahtevo.
 • Komunikacija z več-antenskimi sistemi (MIMO).
 • Prenosni postopki v digitalni radiodifuziji (DAB in DVB). Prenosni postopki v žičnih in radijskih dostopovnih omrežjih (DSL, GSM .. LTE-Advanced).

Cilji in kompetence:

 • Pridobitev temeljnih znanj o delovanju digitalnih žičnih in radijskih prenosnih sistemov.
 • Predmet podaja znanja o omejitvah prenosnega kanala in postopkih obdelave komunikacijskih signalov, ki so potrebni za učinkovito uporabo prenosne kapacitete razpoložljivega fizikalnega komunikacijskega kanala.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje postopkov za učinkovito uporabo fizičnega prenosnega komunikacijskega medija in poznavanje konkretnih prenosnih tehnologij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Sašo Tomažič, Digitalne komunikacije, Založba FE, 2014.
 2. Anton Umek, Digitalne komunikacije: študijsko gradivo in navodila za laboratorijske vaje. Ljubljana, 2012,
 3. Andy Bateman, Digital Communications: Design for the Real Word, Addisaon Wesley, 1999.
 4. Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, Prentice Hall, 2001.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije