Omrežne storitve

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64658Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija. Poznavanje vsebin predmeta: Komunikacijski sistemi.

Vsebina:

Pregled delovanja omrežnega in transportnega sloja v internetnih sistemih. Arhitektura paketnih stikal. Protokoli in storitve tehnologije Ethernet. Usmerjanje v internetnih sistemih. Osnove multicast prenosnega načina. Osnove internetnega protokola verzije 6. Storitve in aplikacije internetnega protokola verzije 6. Delovanje tehnologije in storitve večprotokolne komutacije z zamenjavo label. Varnostne naprave, mehanizmi in varnostne storitve omrežji. Operaterske arhitekture širokopasovnega dostopa do interneta. Uvod v telekomunikacijski inženiring: omrežno in prometno načrtovanje, načrtovanje kvalitete storitev in merjenjaomrežne tehnologije prihodnosti.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati pregled gradnikov, mehanizmov ter osnovnih konceptov delovanja sodobnih omrežnih storitev. Spoznavanje naprednih povezovalnih načinov, omrežnih protokolov, upravljalskih mehanizmov, varnostnih pristopov ter storitev internetnih sistemov.

Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine s teh področij.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati omrežne tehnologije, storitve in arhitekture v poslovnih okoljih in operaterskih okoljih,
 • razlikovati med nalogami različnih slojev omrežij,
 • razlikovati tipe prometa v omrežjih,
 • konfigurirati uporabniške in poslovne omrežne naprave za osnovno povezljivost,
 • konfigurirati operaterske omrežne naprave za osnovno povezljivost,
 • primerjati omrežne storitve za domača, poslovna in operaterska omrežja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo.
 • Eizobraževanje.
 • Ogledi in vabljeni predavatelji.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition), ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
 2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
 3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
 4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije