Statistična procesna kontrola

Visokošolski učitelji: Likar Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64665Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 2. letnik študija.
 • Za opravljanje izpita sta potrebna opravljena izpita iz Matematike I in II.

Vsebina:

 • Postopki opisne statistike in verjetnost: urejanje in prikazovanje podatkov, numerično ocenjevanje podatkov, korelacija in regresija, osnove verjetnosti, naključne spremenljivke in verjetnostne porazdelitve.
 • Statistično sklepanje: statistike in vzorčne porazdelitve, ocenjevanje parametrov porazdelitev in preizkušanje domnev o parametrih.
 • Statistična procesna kontrola: postopki in filozofija statistične procesne kontrole, osnove kontrolnih diagramov, kontrolni diagrami za spremenljivke, kontrolni diagrami za lastnosti, analiza sposobnosti procesov.
 • Kontrola kakovosti z računalniškim vidom: kamere, svetila in optični sistemi, osnove obdelave in analize slik, primeri uporabe sistemov z računalniškim vidom za kontrolo kakovosti izdelkov.

Cilji in kompetence:

Osvojiti osnovno teorijo in ustrezne postopke statistične procesne kontrole, ki omogočajo učinkovito spremljanje in zmanjševanje variabilnosti proizvodnih procesov ter s tem dvigovanje kakovosti izdelkov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Postopki opisne statistike,
 • statističnega sklepanja,
 • statistične procesne kontrole in
 • kontrole kakovosti z računalniškim vidom.

Metode poučevanja in učenja:

 • Teoretične osnove,
 • postopke in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih,
 • praktična znanja pa pridobijo z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. B. Likar, Osnove statistične procesne kontrole, Založba FE in FRI, 1. izdaja, 2005.
 2. D. C. Montgomery, Introduction to statistical quality control, Wiley; 6th edition, 2008.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost