Regulacijska in krmilna tehnika

Visokošolski učitelji: Škrjanc Igor
Sodelavci: Logar Vito
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64666Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 2. letnik visokošolskega strokovnega študija.

Vsebina:

 • Uvod. Teorija sistemov vodenja. Primeri sistemov vodenja. Primeri sistemov vodenja v kemijski tehnologiji, elektrotehniki, robotiki, itd. Paradigma povratne zanke. Razpoznavanje učinkov povratne zanke. Primerjava med odprtozančnim in zaprtozančnim vodenjem, prednosti in slabosti.
 • Zgradba regulacijske zanke. Osnovni elementi regulacijske zanke. Obravnava proporcionalnega, integrirnega in diferencirnega dinamičnega elementa in njegove funkcijev zaprtozančnem sistemu. Obravnava zveznih in stopenjskih regulatorjev. Obravnava PID regulatorja. Načrtovanje PID regulatorja na osnovi tabel. Obravnava diagrama lege korenov in njegova uporaba pri načrtovanje regulacijske zanke. Primeri večzančnih regulacijskih sistemov, problem brezudarnega preklopa, problem integralskega pobega.
 • Simulacijsko preizkušanje sistemov vodenja z orodjem Matlab in Matlab-Simulink. Utrjevanje cikličnega postopka modeliranja, simulacije in vodenja z orodjem Matlab-Simulink.
 • Realizacija regulacijskih sistemov s procesnimi vmesniki na pilotnih napravah.
 • Uvod v kombinacijsko in sekvenčno vodenje in preklopno logiko. Programirljivi logični krmilniki.

Cilji in kompetence:

Študenti morajo osvojiti osnovna znanja iz teorije sistemov vodenja, osnovne principe načrtovanja sistemov vodenja dinamičnih sistemov in spoznati cikel načrtovanja sistemov vodenja.

Predvideni študijski rezultati:

Osnovna znanja iz načrtovanja vodenja sistemov in njihova implementacija na simulaciji in na šolskih testnih napravah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. I. Škrjanc. Regulacijska tehnika. Zapiski predavanj. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2004.
 2. B. Zupančič. Zvezni regulacijski sistemi 1. del, 3. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2007.
 3. S. Oblak, I. Škrjanc, Matlab s Simulinkom : priročnik za laboratorijske vaje, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2005.
 4. S. Strmčnik, R.Hanus, Đ. Juričić, R. Karba, Z. Marinšek, D.Murray-Smith, H. Verbruggen, B. Zupančič, Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost