Kontrola kakovosti in zanesljivosti (Modul A)

Visokošolski učitelji: Begeš Gaber
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64672Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 3. letnik študija

Vsebina:

 • temeljni pojmi kakovosti sistemov in zanesljivosti
 • celovito vodenje kakovosti
 • podpora standardizacije na področju
 • priprava in obravnava kontrolnih rezultatov v porazdelitvenih tabelah in grafikonih
 • kontrolne karte za merljive in nemerljive (opisne) karakteristike
 • standardizirani načrti vzorčenja
 • preizkušanje domnev o sprejetju ali zavrnitvi izjav o nekem parametru
 • splošno obvladovanje zanesljivosti proizvodov
 • tehniški vidiki označevanja proizvodov CE

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji za kontrolo kakovosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov. V okvir obvladovanja kontrole kakovosti in zanesljivosti spada spoznavanje sistema celovitega vodenja kakovosti s kompleksnimi sistemi in orodji, za dvig kakovosti proizvodov in storitev. Študent se spozna z orodji za ocenjevanje merljivih in nemerljivih (opisnih) karakteristik kakovosti in zanesljivosti komponent, sklopov in sistemov. Namen je tudi razmejiti in razumeti področja varnosti in kakovosti, zanesljivosti in vzdrževanja, ter to povezati z evropskimi zahtevami, tako s stališča standardizacije kot tehniških zahtev za proizvode. Pristop h kontroli kakovosti in zanesljivosti se prikaže tudi z ekonomskega vidika. Na praktičnih primerih se utrdi teoretično znanje.

Predvideni študijski rezultati:

osnovni pojmi s področja meroslovja, frekvenčnih karakteristik, merljivih in atributivnih karakteristik, kontrolnih kart in zmogljivosti procesov, metode in analize kontrolnih podatkov merljivih in atributivnih karakteristik, načrti vzorčenja, preizkušanje domnev o stanju parametov, analiza in ovrednotenje signalov kontrolnih orodij

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • avditorne vaje,
 • laboratorijske vaje,
 • seminarske naloge,
 • projekti.

PDF predstavitev

Slike LMK - KKZ

Slike LMK - KKZ

Slike LMK - KKZ

Slike LMK - KKZ

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. www.sist.si, www.iso.org, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euromet.org
 2. BEGEŠ, Gaber. Kontrola kakovosti in zanesljivosti. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2011
 3. BEGEŠ, Gaber. Kontrola kakovosti in zanesljivosti: laboratorijski praktikum. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 20123. Practical Reliability Engineering by Patrick P. O'Connor and Andre Kleyner, Amazon, 2012
 4. Quality Control for Dummies by Larry Webber and Michael Wallace, Amazon, 2012
 5. SPC and Continuous Improvement by Mal Owen, Amazon, 2013
 6. Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence 6/e by Joseph Defeo and J.M. Juran, Amazon, 2010
 7. Acceptance Sampling in Quality Control, Second Edition (Statistics: A Series of Textbooks and Monographs) by Edward G. Schilling and Dean V. Neubauer, Amazon, 2009Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost