Elektroenergetika (Modul C)

Visokošolski učitelji: Čepin Marko
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64676Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v študij predmeta je vpis v letnik.
 • Pogoj za opravljanje pisnega izpita je pozitivna ocena vaj.

Vsebina:

 • Vloga in osnovne značilnosti elektroenergetskih sistemov, osnove delovanja prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih sistemov ter povezava z generatorji in elektrarnami.
 • Osnove tehničnih značilnosti najpomembnejših procesov pretvarjanja v električno energijo: vodna energije, energija premoga, energija plina, energija nafte, jedrska energija, energija vetra, energija sonca.
 • Potrebe po energiji, značilnosti odjema električne energije, smotrna raba energije, vloga energije v družbi, vplivi proizvodnje električne energije na okolje.
 • Aktualna problematika: zanesljivost dobave električne energije, načrtovanje elektroenergetskih sistemov, vzdrževanje elektroenergetskih sistemov, nove tehnologije proizvodnje, prenosa, razdeljevanja in porabe električne energije, okoljevarstvena vprašanja.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je prikazati slušateljem potrebe po pretvarjanju v električno energijo, ki v svetu raste in še posebej raste v manj razvitih državah. Študentje bodo pridobili osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo ter prenosa in razdeljevanja električne energije. Posebej poudarjeni bodo vidiki varovanja okolja pri zagotavljanju pokrivanja porabe. Posebna pozornost bo namenjena obnovljivim virom energije, kot so veter, voda, sonce, biomasa, in tudi učinkoviti rabi energije.

Predvideni študijski rezultati:

Študentje bodo razumeli, kakšne so potrebe po električni energiji, kako se pretvarja električna energija iz primarnih virov energije in kakšni so problemi pri zagotavljanju dobave električne energije ter kako to vpliva na okolje. Z osnovnim znanjem bo slušatelj sposoben reševati osnovne probleme na področju energetike, ki zajema smotrno rabo energije in obnovljive vire energije.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

PDF predstavite

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. H. J. Wagner, J. Mathur, Introduction to hydro energy systems, Springer, 2011
 2. B. Sorensen, Renewable Energy, Fourth Edition, Elsevier Inc., 2010
 3. Solar Energy Engineering, Elsevier Inc., 2009
 4. Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, Elsevier Inc., 2007Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost