Satelitski in navigacijski sistemi (Modul D)

Visokošolski učitelji: Batagelj Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64678SOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Priporoča se poznavanje snovi iz osnov elektrotehnike, matematike in fizike.
 • Pogoj za pristop k izpitu je opravljen izpit pri predmetu Mehanika in toplota (Fizika I).

Vsebina:

Osnove nebesne mehanike, Kepler-jevi zakoni, enačba tirnice satelita, uporabne tirnice satelitov in njihove lastnosti, prevoz satelita v tirnico in popravki tirnice. Vesoljsko okolje, uravnavanje lege in temperature satelita, izvori energije na krovu. Lastnosti radijskih zvez Zemlja-satelit, satelit-satelit in satelit-Zemlja, Doppler-jev pomik v satelitskih zvezah. Načrtovanje telekomunikacijske opreme za satelitske zveze točka-točka, za radiodifuzijo, za mobilno telefonijo, za telekomando in telemetrijo satelita. Zemeljska radionavigacija: pomorska (LORAN), zrakoplovna (VOR, DME, ILS), določanje položaja preko sistemov mobilne telefonije GSM in UMTS. Satelitska radionavigacija: Doppler-jevi sistemi Transit in Cikada, 3-D sistemi GPS, GLONASS in GALILEO. Primarni in sekundarni radarji, pulzni in FM radarji, Doppler-jevi radarji. Daljinsko zaznavanje, pasivna radiometrija, aktivni radar s sintetično odprtino.

Cilji in kompetence:

 • spoznavanje osnovnih zakonitosti vesoljske tehnike,
 • možnosti in omejitve radijskih zvez splovilom v vesolju.
 • spoznavanje lastnosti satelitskih komunikacij. Spoznavanje osnovzemeljske in satelitske radionavigacije,
 • radiolokacije ter daljinskega zazanavanja.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Razumevanje osnov vesoljske satelitske tehnike s poudarkom na komunikacijah in radionavigaciji.
 • Uporaba: Pridobljeno znanje bo uporabno pri načrtovanju in uporabi satelitskih in satelitskih sistemov.
 • Refleksija: Za ponudnike satelitskih komunikacijskih in navigacijskih storitev je ključnega pomena, da imajo usposobljen kader, ki pozna osnovne zakonitosti delovanja in lastnosti satelitskih sistemov na fizičnem nivoju.
 • Prenosljive spretnosti: Sintetično obravnavanje problemov, načrtovanje sistemov na osnovi poznavanja lastnosti vesoljske tehnike, enciklopedično razvrščanje podsistemov satelitske komunikacije in navigacije.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. BATAGELJ, Boštjan. Satelitske komunikacije : študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2013. http://lso.fe.uni-lj.si/studij/skn/gradivo/satelitske_komunikacije%20_Batagelj.pdf.
 2. BATAGELJ, Boštjan. Zbirka rešenih nalog iz satelitskih komunikacij. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2012. http://lso.fe.uni-lj.si/studij/skn_vs/gradivo/nalogeSK_1_3.pdf.
 3. Drago Matko (ur.). Uporaba vesoljskih tehnologij. Radovljica: Didakta, 1996, ISBN 86-7707-091-5.
 4. Matjaž Vidmar. Radiokomunikacije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. ISBN 961-243-026-8.
 5. Matjaž Vidmar. Laboratorijske vaje iz radiokomunikacij. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000. ISBN 961-6210-79-3.
 6. KOSTEVC, Drago. Navigacijske naprave in sistemi. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2011. VI, 89 str., ilustr. ISBN 978-961-243-192-1.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost