Inovacijski proces in patentništvo (Modul E)

Visokošolski učitelji: Pušnik Igor
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64680Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za opravljanje pisnega/ustnega izpita so opravljene laboratorijske vaje in seminar.

Vsebina:

 • Inovacije in z inovacijami povezani pojmi,
 • vrste intelektualne lastnine,
 • urad za varstvo intelektualne lastnine (slovenski, evropski, mednarodni),
 • avtorsko pravo,
 • industrijska lastnina (patent, model, znamka, geografska označba),
 • topografija polprevodniških vezij,
 • inovativnost in raziskovalni projekti EU (okvirni programi, kohezijski sklad in strukturni skladi).

Cilji in kompetence:

Cilji predmeta so spoznati osnove inovacijskega procesa, načine za zaščito intelektualne lastnine (industrijska lastnina, avtorske pravice), ekonomske in pravne vidike zaščite intelektualne lastnine (kaj, kje, kdaj in kako varovati) ter načine pridobivanja in vodenja razvojno-raziskovalnih projektov, katerih izsledke je moč pravilno in pravočasno zaščititi s stališča varovanja intelektualne lastnine.

Predvideni študijski rezultati:

razumevanje osnovnih pojmov naštetih v opisu vsebine predmeta ter pomena zaščite intelektualne lastnine na vseh področjih (industrijska lastnina in avtorske pravice) za povečanje konkurenčnosti, pomen in spodbude inovativnosti v EU preko razvojno-raziskovalnih projektov kot gibala sodobne družbe

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • seminar,
 • učenje doma.

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. http://www.wipo.int/portal/index.html.en
 2. http://www.uil-sipo.si/GlavaS.htm
 3. http://cordis.europa.eu/en/home.html
 4. http://evropa.gov.si/raziskovanje-razvoj/Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost