Računalniško vodenje procesov

Visokošolski učitelji: Mušič Gašper
Sodelavci: Karer Gorazd, Logar Vito
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64670Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 3. letnik.

Vsebina:

 • Uvod v računalniško vodenje procesov, računalniki za vodenje procesov, vloga in oblike računalniškega vodenja, primeri računalniškega vodenja procesov.
 • Industrijski zančni regulatorji, strojna in programska zasnova, izvedbe PID algoritma, praktični problemi pri delovanju regulatorjev, programiranje in parametriranje zančnih regulatorjev.
 • Programirljivi logični krmilniki, zgradba in funkcionalne enote, programiranje logičnih krmilnikov, standard IEC 61131-3, sekvenčni funkcijski diagram, ukazna lista, strukturiran tekst, lestvični diagram, funkcijski blokovni diagram.
 • Načrtovanje logičnega in sekvenčnega vodenja, kombinacijska in sekvenčna krmilja, planiranje in izvedba projektov logičnega in sekvenčnega vodenja.
 • Nadzorni sistemi, vloga in funkcije nadzornega sistema, izvedba nadzornih sistemov, programska oprema za spremljanje in nadzor, programski paketi SCADA, primeri izvedb nadzornih sistemov.
 • Celovito vodenje proizvodnje, proizvodni informacijski sistemi in podatkovne baze, programska oprema za vodenje proizvodnih procesov, sistemi ERP in MES, integracija in standardizacija pri vodenju proizvodnih procesov.

Cilji in kompetence:

 • Predstaviti prenos znanj načrtovanja vodenja sistemov v prakso, s poudarkom na računalniškem vodenju tehnoloških procesov,
 • podati smernice za izbiro primerne aparaturne in programske opreme, predstaviti računalniško implementacijo metod in algoritmov vodenja, predstaviti nekatera programska orodja in njihovo uporabnost pri izvedbi računalniškega vodenja, predstaviti povezavo podsistemov v celovit sistem avtomatskega vodenja.

Predvideni študijski rezultati:

Znanja o izvedbi sistemov računalniškega vodenja, o industrijskih regulacijskih, krmilnih in nadzornih sistemih, samostojna izvedba programirljivih krmilnih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

predavanja in laboratorijske vaje

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. V. Logar, G. Mušič, Računalniško vodenje procesov: praktikum, 1. izd., Založba FE, 2015.

 2. J. Stenerson: Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communication, Third Edition, Pearson/Prentice Hall, 2004.

 3. K.-H. John, M. Tiegelkamp, IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, Second editon, Springer, 2010.

 4. S. Strmčnik, R.Hanus, Đ. Juričić, R. Karba, Z. Marinšek, D.Murray-Smith, H. Verbruggen, B. Zupančič, Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika