Elektronske komunikacije

Visokošolski učitelji: Pirc Matija
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64683Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik

Vsebina:

 • Osnovni pojmi s področja elektronskih komunikacij: informacija, model komunikacijskega kanala. Redundanca in irelevanca informacijskega signala.
 • Naključni signali in šum: verjetnost, naključna spremenljivka, porazdelitev gostote verjetnost; naključni procesi, avtokorelacija, gostota močnostnega spektra. Vrste informacijskih signalov in njihove lastnosti: zvokovni, slikovni, podatkovni.
 • Digitalni prenos analognih signalov: vzorčenje, kvantizacija, kodiranje. Rekonstrukcija analognega signala, degradacija signala zaradi kvantizacije.
 • Značilnosti prenosnih medijev: radijski prenos, optična vlakna, žične prenosne poti.
 • Lastnosti električnih kablov: primarni in sekundarni parametri kablov, dušenje, zakasnitev, valovni pojavi na kratkih linijah. Prenos analognih signalov, frekvenčna izravnava, šum na liniji. Prenos digitalnih signalov v osnovni legi: linijske kode, intersimbolna interferenca, optimizacija, verjetnost bitne napake.
 • Prenos analognih in digitalnih signalov v transponirani legi. Linearne in kotne modulacije analognih signalov, osnovna vezja za modulacijo in demodulacijo. Superheterodinski sprejemnik, analogne in digitalne izvedbe. Modulacije digitalnih signalov: FSK, PSK, DPSK, QAM.

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja prenosa informacijskih signalov. Aplikativna znanja tega predmeta omogočajo načrtovanje elektronskih vezij in manjših komunikacijskih sistemov. Osvojene teoretične podlage nudijo vpogled v temeljno problematiko prenosa analognih signalov po digitalnih prenosnih poteh.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje osnovnih konceptov elektronskih komunikacij in problematike prenosnih poti
 • Poznavanje zahtev za prenos analognih signalov v realnem času
 • Uporaba in pravilno razumevanje logaritmičnih enot (dB, dBm, dBV), ki nastopajo v standardih in specifikacijah
 • Razumevanje temeljnih fizičnih omejitev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • domače naloge.

Gradiva

Temeljna literatura in viri:

 1. S. Tomažič, Osnove telekomunikacij I, Založba FE in FRI, Ljubljana 2002
 2. S. Haykin, Communication systems, 4th edition, John Wiley, New York 2001
 3. L. W. Couch, Digital and analog communication systems, Prentice-Hall, New Jersey 2001Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika