Proizvodnja električne energije

Visokošolski učitelji: Čepin Marko
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64688Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v študij predmeta je vpis v 3. letnik.
  • Za pristop k izpitu mora kandidat imeti opravljene laboratorijske vaje.

Vsebina:

Energetske pretvorbe v klasičnih hidroelektrarnah, osnove hidrodinamike, osnove delovanja turbinskih strojev, konstrukcijske in obratovalne značilnosti vodnih turbin, turbinska regulacija, druga oprema hidroelektrarn, energetski potenciali vodotokov, izkoristki hidroelektrarn. Energetske pretvorbe v klasični termoelektrarnah, osnove termodinamike, izkoristki pri pretvorbi toplotne energije v mehansko, značilnosti parnih in plinskih turbin, vpliv na okolje in sodobni pristopi k zmanjšanju emisij termoelektrarn, druga oprema termoelektrarn. Energetske pretvorbe v jedrskih elektrarnah, osnove jedrskih reakcij, osnovni mehanizmi vzdrževanja verižne jedrske reakcije v kontroliranem okolju reaktorja, struktura in značilnosti najpogostejših tipov jedrskih reaktorjev, ostala oprema jedrske elektrarne, zaščita pred sevanjem, problematika shranjevanja jedrskih odpadkov. Pridobivanje energije iz alternativnih virov, osnove tehnologije, potenciali in perspektive.

Cilji in kompetence:

Študent bo spoznal osnovne pojme in načine energetskih pretvorb v električno energijo s klasično tehnologijo in z alternativnimi viri. Znal bo oceniti energetske potenciale primarnih virov energije za pretvorbo v električno energijo. Poznal bo osnovno zgradbo in funkcijo posameznih komponent klasičnih elektrarn in razpršenih virov proizvodnje.

Predvideni študijski rezultati:

Slušatelj bo razumel načine in metode pretvorbe primarnih energetskih virov v električno energijo v klasičnih elektrarnah in pri izkoriščanju alternativnih virov. Sposoben bo sodelovati pri reševanju problemov na področju pretvarjanja električne energije v hidroelektrarnah, termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, vetrnih elektrarnah in sončnih elektrarnah.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja in
  • laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Izkoriščanje vodne energije, delovni material (Marko Čepin), 2014
  2. B. Orel: Energetski pretvorniki I, Založba FER, Ljubljana 1992
  3. B. Orel: Energetski pretvorniki II, Založba FER, Ljubljana 1993
  4. Energija vetra in vetrne elektrarne, delovni material (Marko Čepin), 2014Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)