Obratovanje elektroenergetskih omrežij med motnjami

Visokošolski učitelji: Mihalič Rafael
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64689Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v študij predmeta je vpis v 3. letnik.
  • Za pristop k izpitu mora kandidat imeti opravljene laboratorijske vaje.

Vsebina:

Normalna in nenormalna stanja v elektroenergetskih sistemih (EES), tokovne in napetostne preobremenitve v EES, pomen poznavanja tokovnih in napetostnih obremenitev, določitev kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin s teorijo simetričnih komponent, poenostavljen izračun z metodo reduciranih padcev napetosti ter določitev značilnih kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin, ozemljevanje nevtralne točke EES, vpliv ozemljevanja na zemeljskostične razmere in stikalne prenapetosti v omrežju, osnovni principi izklapljanja kratkostičnih tokov, osnove dinamike električnih veličin ob nastopu okvare, osnove dimenzioniranja elementov EES na podlagi kratkostičnih obremenitev.

Cilji in kompetence:

Študent se seznani s posledicami motenj v EES, njihovim vplivom na obratovanje EES in pomenom poznavanja kratkostičnih veličin za dimenzioniranje elementov EES in razvoj omrežja. Spozna tudi način izračuna kratkostičnih veličin po standardih in poenostavljeno metodo izračuna, ki omogoča hitro oceno kratkostičnih tokov. Seznani se z vplivom ozemljitve EES na posledice motenj in osnovnimi principi za izločitev okvarjenih delov EES. Na koncu spozna osnove dinamičnih pojavov ob nastopu kratkostičnih okvar in osnove dimenzioniranja naprav, katerega podlaga so tokovne obremenitve.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje posledic nastopa motenj v elektroenergetskih omrežjih (EEO), sposobnost izračuna karakterističnih okvarnih veličin, razumevanje osnovnih principov izločitve okvarjenih delov EES, poznavanje osnovnih fizikalnih mehanizmov dinamike okvarnih tokov principi dimenzioniranja elementov EES glede na tokovne obremenitve.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

    Roeper, Richard: Kratkostični tokovi v trifaznih omrežjih: časovni potek in izračun veličin, Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1987 I. Papič, P. Žunko: Elektroenergetska tehnika I, Založba FE in FRI, 2005. Učbenik - (v pripravi-načrtovano za naslednje izvajanje predmeta). K. Heuck, K. D. Dettmann, D. Schulz: Elektrische EnergieversorgungVieweg-Teubner Verlag, 2010Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)