Zaščitna tehnika in avtomatizacija EES

Visokošolski učitelji: Pantoš Miloš
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64690Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Sekundarni elektroenergetski sistem, sistemi za zaščito in vodenje, lastnosti zaščitnega sistema, osnovne karakteristike relejev, instrumentni transformatorji, zaščita elementov EES, digitalna zaščita, sistemska zaščita, elementi vodenja, podatkovna omrežja, obdelava podatkov, komunikacijske povezave, avtomatizacija v elektroenergetiki, regulacije v elektroenergetskem sistemu, funkcije vodenja, organizacija vodenja, standardi in protokoli, oprema sistema vodenja.

Cilji in kompetence:

Študentje si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju sekundarnih elektroenergetskih sistemov s poudarkom na sistemih zaščite in avtomatizacije. Spoznali bodo osnovne fizikalne principe delovanja zaščitnih naprav, delovanje sistemov vodenja in razvoj zaščitne tehnike in avtomatizacije, vlogo in razvoj podatkovnih omrežij, obdelavo podatkov, komunikacijske povezave, standarde in protokole.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo razumel delovanje sekundarnih elektroenergetskih sistemov s poudarkom na zaščiti in vodenju. S pridobljenim znanjem bo študent sposoben vzpostavljati sisteme zaščite, sodelovati pri vzpostavljanju sistemov vodenja in sodelovati pri razvoju na obeh področjih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
  2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
  3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
  4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
  5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
  6. M. Pantoš et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)