Inženiring informacijsko komunikacijskih sistemov

Visokošolski učitelji: Bešter Janez

Visokošolski učitelji: , Humar Iztok
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64692SOpis predmeta

 1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
 • Vpis v letnik študija.
 • Poznavanje vsebin predmetov: Komunikacijski sistemi, Telekomunikacijska omrežja, Telekomunikacijski protokoli, Omrežne storitve.

Vsebina:

Uvod v osnovna področja telekomunikacijskega inženiringa: načrtovanje, modeliranje, planiranje, simulacije, emulacije, vodenje in upravljanje telekomunikacijskih sistemov in storitev. Statistične porazdelitve prometa in obremenitev. Teorija čakalnih vrst. Ozko grlo, zamašitve, blokada. Načrtovanje v tokokrogovno komutiranih sistemih (Erl B, Erl C). Načrtovanje v paketnih sistemih s čakalnimi vrstami (M/M/1). Učinkovitost, zmogljivost. Proces izgradnje modela. Simulacije in emulacije. Zagotavljanje kakovosti storitev. Osnovni principi: statistični multipleks, presežno zagotavljanje kapacitete. Elastične in neelastične aplikacije. Splošni koncepti: rezervacija virov, nadzor dostopa, ločevanje storitev. Mehanizmi in protokoli za zagotavljanje kakovosti storitev (IntServ, DiffServ, RSCP, 802.1Q, 802.1p, MPLS TE). Uporabniška izkušnja (QoE). Vrednotenje prejete kakovosti (MOS). Meritve značilnosti telekomunikacijskega prometa, obremenitev, omrežnih gradnikov in aplikacij. Vrednotenje zmogljivosti. Testirane združljivosti in verifikacija telekomunikacijskih sistemov. Upravljanje in nadzor telekomunikacijskih sistemov. Modeli za upravljanje (TM, eTOM, ITIL), protokoli in informacijski modeli (CMIP, SNMP, CIM, MIB), beleženje in zaračunavanje. Zagotavljanje energijske in stroškovne učinkovitosti telekomunikacijskih sistemov, tehno-ekonomski vidiki načrtovanja.

Cilji in kompetence:

 • Pridobiti znanja in veščine za potrebe načrtovanja, modeliranja, planiranja, simulacij, emulacij, vodenja, merjenja, testiranja, upravljanja in vodenja telekomunikacijskih sistemov na podlagi poznavanja komunikacijskih tehnologij in storitev za potrebe razvoja, nadgradnje ali vzdrževanja sistemov v operaterskih okoljih.
 • Zmožnost razumevanja parametrov zmogljivosti telekomunikacijskih sistemov in njihovega kritičnega vrednotenja.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu bodo študenti zmožni:

 • opredeliti temeljne principe informacijsko komunikacijskega inženiringa,
 • opisati načine pristopa k načrtovanju, modeliranju in upravljanju sistemov,
 • uporabiti modele, izračunati obremenitve,
 • izmeriti situacijo pri realnem sistemu.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Gradiva

 1. Haesik Kim: Wireless Communicatons Systems Desing, Wiley, 2015
 2. Laszlo Lakatos, Laszlo Szeidl, Miklos Telek: Introduction to Queueing Systems with Telecommunication Applications, Springer, 2013th Edition
 3. Villy B. Iversen: Teletraffic Engineering and Network Planning, Technical University of Denmark, 2007.
 4. Članki, objavljenih v revijah, npr: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije