Digitalne storitve in aplikacije

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64694SOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Poznavanje snovi predmetov Komunikacijski sistemi, Telekomunikacijska omrežja, Omrežne storitve.

Vsebina:

 • Digitalna transformacija
 • Internet stvari, delovanje, uporaba in varnost
 • Storitve v oblaku in virtualizacija
 • Razvoj spletnih rešitev client-side in server-side
 • Evolucija sistemov govornih storitev
 • SIP in WebRTC
 • Konvergenčna omrežja FMC/IMS/EPS, mobilna omrežja 5G
 • NBIoT, LoRa
 • Evolucija sistemov RTV, IPTV in DVBx in over-the-top

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je podati pregled evolucije tradicionalnih omrežij v konvergentna paketna, interaktivna multimedijska omrežja.
 • Podati načine za uvajanje novih storitev v omrežnih rešitvah. Pregled arhitektur in protokolov v FMC, IMS, EPC ter standardizacije.
 • Podati pregled primerov digitalnih storitev in aplikacij za različna ciljna področja.
 • Prikazati praktične pristope k razvoju spletnih in drugih konvergenčnih aplikacij.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • navesti elemente arhitekture omrežji za govorne komunikacije VoIP in sistema EPS ter opisati njihov namen in delovanje pri zagotavljanju storitev,
 • razlikovati med nalogami transportne in signalizacijske plasti,
 • pojasniti delovanje protokola SIP in opisati njegovo vlogo,
 • primerjati načine zagotavljanja storitev v oblaku,
 • zasnovati in izdelati prototip IoT rešitve,
 • zasnovati in izdelati spletni uporabniški in zaledni del spletne aplikacije,
 • izbrati ustrezne tipe storitev v oblaku v izbranem poslovnem okolju.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Poikselka M., Mayer G., Khartabil H., Niemi A., The IMS: IP Multimedia Concepts and Services, Third Edition, John Wiley & Sons, West Sussex, 2009.
 2. Olsson M., Mulligan C., EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution, Second Edition, Elsevir, 2013.
 3. McEwen A., Cassimally H., Designing the Internet of Things, Wiley&Sons, 2014.
 4. Rhoton J., Haukioja R., Cloud Computing Architected: Solution Design, Recursive Limited, 2013.
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije