Telekomunikacijski protokoli

Visokošolski učitelji: Pustišek Matevž

Visokošolski učitelji: , Štern Andrej
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64695Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.
 • Priporoča se poznavanje in razumevanje vsebin predmetov: Programiranje I in II, Komunikacijski sistemi, Omrežne storitve.

Vsebina:

 • Protokol, protokolni osebki, sintaksa in semantika protokolnih sporočil. Protokolni sklad (principi, model OSI, protokolni sklad TCP/IP, komunikacijske ravnine). Povezavnost in pripadajoče signalizacija. Zanesljivost prenosa, zaznava in odprava napak. Osnove krmiljenja pretoka in zamašitev. Zapisovanje podatkov in podatkovnih struktur ter tvorba sporočil.
 • Postopki razvoja programske opreme, formalna specifikacija, implementacija in verifikacija protokolov. Standardizacija komunikacijskih sistemov in protokolov.
 • Spletni protokoli in API-ji.
 • Zgledi protokolov in podrobnejša obravnava izbranih aplikacijskih protokolov v Internetu. Osnove tehnologije blokovnih verig.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je zagotoviti poznavanje in razumevanje principov in metod prenosa sporočil skozi telekomunikacijski sistem, osnove telekomunikacijskih storitev in protokolov ter protokolnih skladov. Sposobnost razumevanja specifikacije protokolov. Poznavanje nekaterih metod in protokolov.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • navesti in opisati temeljna načela delovanje komunikacijskih protokolov,
 • razlikovati med sintakso in semantiko protokolnih sporočil in razlike pojasniti na primerih HTTP REST,
 • poiskati zglede in s primeri konkretnih protokolov pojasniti temeljna načela komunikacijskih protokolov,
 • uporabiti formalne pristope s SDL in UML za načrtovanje in opis enostavnega protokola,
 • ovrednotiti različne dejanske komunikacijske protokole z vidika zanesljivosti izmenjave sporočil,
 • zasnovati enostaven psevdo protokol za izmenjavo sporočil z mehanizmi za zaznavo in odpravo napak in kontrolo toka podatkov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Projektno delo. Vabljeni predavatelji.

Gradiva

 1. Sharp, R., Principles of Protocol Design, Springer, 2008
 2. Stallings, W.: Data and computer communications, 9th ed., ISBN 978-0-13-139205-2, 2011, Prentice Hall.
 3. Hercog, D., Telekomunikacijska omrežja, Pasadena, 2013 (in Slovenian)
 4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The Protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
 5. Javno dostopna priporočila in standardi, npr./Publicly accessible recommendations and standards, e.g.: https://www.w3.org/standards/, http://standards.ieee.org/, https://www.ietf.org/rfc.html.
 6. D. Hercog, Communication Protocols: Principles, Methods and Specifications. Springer International Publishing, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-50405-2.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije