Kakovost sistemov

Visokošolski učitelji: Drnovšek Janko
Sodelavci: Begeš Gaber
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64696Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v tretji letnik študija.

Vsebina:

 • Uvod (osnove tehniške infrastrukture, meroslovje, akreditiranje, standardizacija, ugotavljanje skladnosti), njihova medsebojna povezava, specifike področij,
 • Pojmi kakovosti in standardizacije,
 • Direktive in nacionalna zakonodaja (transpozicija, implementacija, sistem zakonodaje),
 • Standardizacija (infrastruktura standardizacije, nastanek, vrste, obnavljanje, razumevanje standardov),
 • Obravnava splošnih (infrastruktunih) skupin standardov (smernice za dokumentacijo sistema vodenja kakovosti, ugotavljanje skladnosti, itd.),
 • Filozofija novega in globalnega pristopa - koncept,
 • Modularni pristop k označevanju evropske skladnosti (CE) proizvodov z zahtevami standardov ter priprava celotne tehniške dokumentacije,
 • Sistemi vodenja kakovosti,
 • Celovito vodnje kakovosti (TQM), tehnike reševanja problemov in krog kakovosti,
 • Postopki in osnovna orodja zagotavljanja kakovosti (kontrolne karte, integracija zahtev kupca v proizvod - QFD, analiza možnih napak in njihovih posledic - FMEA, nadzor procesov - PC, načrtovanje optimalnega eksperimenta, itd.),
 • Kakovost in standardizacija po področjih (proizvodnja, laboratoriji, storitve, okolje, varnost, zdravstvo, itd.).

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je naučiti študente konkretnih znanj o celovitem vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti raznovrstnih sistemov, od proizvodnje do najrazličnejših storitev. V okviru tega predmeta študentje združijo vsa posamično pridobljena znanja z namenom celovitega obvladovanja kakovosti. V ta okvir sodi presoja in certificiranje sistemov ter spoznavanje orodij za doseganje čim boljših rezultatov. Študent se pri predmetu nauči tehnike reševanja problemov s pomočjo modernih orodij za kakovost. Poleg teh znanj pa pridobi še znanje o zanesljivosti, gospodarnosti, zakonodaji in varnosti. Na treh temeljnih segmentih, ki jih tipično opredeljuje zakonodaja, zaščita človeka, okolja ter trgovina/promet, je dan poseben poudarek nadgradnji vezani na kakovost. Kakovost sistemov spoznajo študenti na praktičnih primerih in problemih.

Predvideni študijski rezultati:

osnovni pojmi s področja tehniške infrastrukture, standardizacije, akreditacije, evropske in nacionalne zakonodaje, nastanka standarda, poznavanje vrst standardov, zagotavljanja kakovosti, poznavanje dela presojevalcev in certifikacijskih organov poznavanje pomena direktiv, novega in globalnega pristopa, CE označevanja in modularnega pristopa, razumevanje postopkov pred namestitvijo CE oznake, pomen in nastanek tehnične mape proizvoda, znanje o celovitem vodenju kakovosti, sistemih vodenja kakovosti, uporaba orodij za zagotavljanje kakovosti, QFD in FMEA metodi vodenja kakovosti, povezanost kakovosti na pravo, varnost in okolje, konkretno tehniško znanje na področju preskušanja, poznavanje laboratorijskga dela za zagotavljanje kakovosti in varnosti, priprava optimalnega eksperimenta, implementacija sistema kakovosti, priprava poslovnika kakovosti v skladu s standardom.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • avditorne vaje,
 • laboratorijske vaje,
 • seminarska naloga.

Slike LMK - KS

Slika 1: Preskušanja segrevanja električnih proizvodov in merjenje električnih parametrov

Slike LMK - KS

Slika 2: Dielektrična trdnost izolacijskih materialov

Slike LMK - KS

Slika 3: Mehanska odpornost izolacijskih materialov

Slike LMK - KS

Slika 4: IP zaščita proizvodov na vplive vode

Slike LMK - KS

Slika 5: Zaščita električnih proizvodov pred dežjem - generiranje umetnega dežja

Slike LMK - KS

Slika 6: Neskladen proizvod med preskušanjem varnosti

Slike LMK - KS

Slika 7: Preskušanje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju

Slike LMK - KS

Slika 8: Preskušanje izolacijskih materialov z žarečo žico

Slike LMK - KS

Slika 9: Preskus stabilnosti električnih proizvodov

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. www.sist.si,
 2. www.iso.org,
 3. www.iec.ch,
 4. www.iecee.org,
 5. www.cenelec.org,
 6. www.itu.int,
 7. www.cenorm.be,
 8. www.gov.si/sa,
 9. www.ilac.org,
 10. www.mirs.si,
 11. www.euramet.eu,
 12. www.wto.org,
 13. www.ansi.org,
 14. http://ts.nist.gov,
 15. www.conformityassessment.org,
 16. www.wssn.net,
 17. www.oiml.org,
 18. www.asq.org,
 19. http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/
 20. DRNOVŠEK, Janko, BEGEŠ, Gaber, PUŠNIK, Igor. Kakovost sistemov : povzetek predavanj. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2012.
 21. DRNOVŠEK, Janko, BEGEŠ, Gaber, PUŠNIK, Igor. Kakovost sistemov : laboratorijske vaje. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2011.
 22. Quality Assurance & Technical Documentation: A Simplified Approach by Evan Aksen, Amazon, 2012Engineering Design for Six Sigma—a systematic approach, Quality and Reliability Engineering International, Volume 26, Issue 4, June 2010, Pages: 317–324, Torben Hasenkamp Feigenbaum
 23. Quality Function Deployment and Six Sigma, Second Edition (paperback): A QFD Handbook (2nd Edition) (QFD Handbooks) by Joseph P. Ficalora and Louis Cohen, Amazon, 2012
 24. Effective FMEAs: Achieving Safe, Reliable, and Economical Products and Processes using Failure Mode and Effects Analysis by Carl Carlson, Amazon, 2012
 25. “Blitz QFD – The Lean Approach to New Product Development.” ASQ World Conference on Quality Improvement. May 2012
 26. VIM - International Vocabulary of Terms in Legal Metrology; 2012
 27. Slovenski inštitut za standardizacijo: SIST EN 45020 - Standardizacija in z njo povezane dejavnosti - Splošni slovar, 2007

Slike LMK - KS Slike LMK - KSŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost