Diplomsko delo


Število kreditnih točk: 10
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64700Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljene vse ostale obveznosti iz študijskega programa (170 ECTS).

Vsebina:

V diplomskem delu študent samostojno obdela strokovni problem, pri katerem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti jasno razviden prispevek posameznega študenta.

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela

Cilji in kompetence:

Študent v diplomskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja elektrotehnike.

Predvideni študijski rezultati:

  • Znanje in razumevanje: Sposobnost definiranja strokovnega problema in analiza različnih možnih poti za njegovo reševanje. Uporaba: Študent bo znanja in spretnosti, pridobljena med študijem, znal uporabiti pri reševanju konkretnih nalog s področja elektrotehnike. Refleksija: Z diplomskim delom mora študent dokazati sposobnost analiziranja, kritičnega ocenjevanja, uporabe literature, samostojnega sklepanja in presoje in s tem usposobljenost za strokovno delo in reševanje strokovnih problemov. Prenosljive spretnosti: Sposobnost vodenja projekta ter pisnega in ustnega izražanja.

Metode poučevanja in učenja:

Individualno delo in posvetovanja z mentorjem.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost