Športna vzgoja

Visokošolski učitelji: Mihevc Iztok
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64691Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.
 • Zadoščajo predznanja pridobljena v srednjih šolah.
 • Zdravstveni status, ki omogoča aktivno delo.
 • Za vključitev v tekmovalni program ustrezen nivo znanja izbrane športne panoge.
 • Vaje potekajo v Univerzitetnih športnih objektih (telovadnicah, fitnesih, bazenu) in športnih centrih v naravi. Študentje imajo možnost izbire vadbenega programa do zasedbe mest. Vadbene skupine so številčno različne (odvisno od športnega programa), upošteva se predpisani normativ.

Vsebina predmeta:
Predmet ŠV vključuje naslednje vsebine:
• Splošno-teoretični del vsebuje predavanja, ki so skupna vsem športnim programom in se izvajajo skupno za vse študente (osnove delovanja človekovega telesa, njegovega gibalnega, srčno-žilnega in dihalnega sistema, psihomotorične in funkcionalne sposobnosti, športno-gibalna aktivnost kot preventivna in kurativna dejavnost za ohranjanje in utrjevanje zdravja, osnove zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže ter drugih medicinskih vidikov športa, metode preverjanja in ugotavljanja stanja psihomotoričnih in funkcionalnih sposobnosti). Študentje bodo mogli dodatno iz splošnih teoretičnih vsebin izdelati tudi kratko seminarsko nalogo (cca. 3 - 4 strani).
• Specialno-teoretični del je vezan na izbrano športno panogo (posebnosti športne panoge in njen vpliv na človeka, tehnika, taktika in pravila, osnove telesne in tehnično taktične priprave) in se izvaja skozi praktične vaje.
• Praktične vaje: študentje izbirajo med ponujenimi športnimi panogami (košarka, nogomet, odbojka, plavanje aktivnosti v naravi) v okviru ponujenih dveh modulov.

Prvi modul: Izobraževalni program
Vsebine izobraževalnega programa športa so športne panoge, ki se izvajajo v različnih oblikah in na več stopnjah zahtevnosti. Obsega programe učenja in izpopolnjevanja v izbranih športnih panogah (ob zahtevanih dopolnilih je lahko program izpopolnjevanja primeren tudi za usposabljanje za strokovno delo v športu), ki se izvaja kontinuirano preko obeh semestrov ali v zgoščenih oblikah.

Drugi modul (lahko le kot dopolnilo prvemu modulu): Tekmovalni program
Tekmovalni program obsega vsa fakultetna, univerzitetna, meduniverzitetna in mednarodna tekmovanja (evropska in svetovna univerzitetna tekmovanja ter univerziade) v izbranih športnih panogah in je sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz. V ta program se vključujejo predhodno selekcionirani študenti.

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta so skozi organizirano in načrtno vodeno športno vadbo pri študentih vplivati na oblikovanje pozitivnih stališč do športa, ozaveščati o vrednotah športa, navajati na zdrav način življenja ter aktivno in ustvarjalno izrabo prostega časa, usmerjati v organizirane oblike športa na Univerzi in širšem okolju, preventivno vplivati na posledice pomanjkanja gibanja, razvijati psihofizične sposobnosti in izpopolniti znanje v posameznih izbranih športnih panogah.
 • Kompetence: racionalno vgrajevanje športa v način življenja, oblikovanje razumskega in čustvenega odnosa do telesnega napora, poznavanje teorije aktivnega počitka, poznavanje opredelitev zdravega življenjskega sloga, obvladanje metod za regeneracijo telesa, poznavanje učinkov športne rekreacije na celovito zdravje, poznavanje zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže, poznavanje medicinskih vidikov športa, poznavanje posebnosti najpogostejših patologij gibalnega in kardio-vaskularnega sistema, osvajanje priljubljene športne panoge.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Razumevanje temeljnih pojmov in teorij delovanja človekovega gibalnega, srčnožilnega in dihalnega sistema ter njegovih patologij. Oblikovanje razumskega in čustvenega odnosa do telesnega napora, poznavanje teorije aktivnega počitka in metod za regeneracijo telesa, poznavanje zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže. Izpopolnitev znanja izbranih športnih zvrsti. Osvajanje vsebin športa kot temeljev, ki omogočajo kvaliteto življenja.
 • Uporaba: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem.
 • Refleksija: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov v poklicu in družini.
 • Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja
 • predavanja v okviru vaj,
 • vaje,
 • skupinske in individualne konzultacije.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

Splošna literatura za tiste segmente, ki so skupne vsem programom (vedenja o vplivu športne aktivnosti na zdrav način življenja in vzdrževanja psihofizičnega ravnovesja ter ohranjanja delovnih sposobnosti).

Obvezna literatura:

 1. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (2000). Lepota gibanja tudi za zdravje (izbrana poglavja). Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 336 str.
 2. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (1997). Prehrana - vir zdravja (izbrana poglavja). Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 315 str.
 3. Rotovnik-Kozjek, N. (2004). Gibanje je življenje (izbrana poglavja). Ljubljana:Domus, 238 str.

Priporočljiva literatura:

 1. Thomas R. Beachle, Roger W. Earle ( copyright 2000, 1994 by the National Strenght and Conditioning Association) Essentials of strenght training and conditioning
 2. Berčič, H. et al. (2001). Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 210 str.
 3. Brtavničar -Lasan, M., (1996) Fiziologija športa harmonija med delovanjem in mirovanjem, Ljubljana, Univerza v Ljubljani , Fakulteta za šport, 208 str.
 4. CINDI Slovenija (2002). Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehrano (mednarodna konferenca - Radenci). Ljubljana: CINDI Slovenija, 177 str.
 5. Dervišević, E., Vidmar, J. (2011). Vodič športne prehrane, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 177 str.
 6. Francis, P. R. (1996). Real exercise for real people : Finding your optimum level of physical activity for a life time of healty living. Rocklin: Prima Pub,178 str.
 7. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2000). Gibanje za zdravje (svetovni dan zdravja). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 85 str.
 8. Nancy Clark, Sportska prehrana; Izvori energije za vaš aktivan način življenja ( 2000 ). (prevod knjige Marija Paulus ) – Zagreb: Gopal 2000.
 9. Pistotnik B. (2011). Osnovna gibanja v športu – Osnove gibalne izobrazbe. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, fakulteta za šport, 163 str.
 10. Pokorn, D. (1988). Gorivo za zmagovalce - prehrana športnika in rekreativca. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 153 str. Russell, R. V. (1982). Planning programs in recreation. St. Louis, Toronto, London: The C. V. Mosby Company, 352 str.
 11. Sharkey, B., J. (1997). Fitness and health (4th ed.). Champaign, Windsor, Leeds, Lower Mitcham, Auckland: Human Kinetics, 417 str.
 12. Ušaj, A. (1997). Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 299 str.

Specifična literatura glede na izbrane programe po posameznih športnih panogah oziroma druge programe.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika