Vpisni pogoji in vpis

VPIS 2022/2023

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik za Slovence, za državljane držav članic Evripske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva bo potekal:

  • od 15. februarja do 18. marca 2022.

 

Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije

Prvi prijavni rok: do 20. aprila 2022 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in do 1. avgusta 2022 za kandidate/-ke, ki jim bo zaključno spričevalo izdano v letu 2022.

 

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali maturo.

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi: 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk.


Za študijsko leto 2022/2023 je razpisanih 180 vpisnih mest za redni študij ter 10 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic EU.

Določbe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se v procesu izobraževanja na 1. stopnji lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Komisija za dodiplomski študij FE na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj, ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na seji Senata UL dne 29. 05. 2007. V primeru, da Komisija za dodiplomski študij FE ugotovi, da pridobljeno znanje po zahtevnosti in obsegu kreditnih točk ustreza tistemu znanju, ki se pridobi pri posameznem predmetu na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika, ali ga celo presega, se pridobljeni znanje in spretnosti upoštevajo kot opravljena študijska obveznost pri dotičnem predmetu.

Pogoji za prehod med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika. Prehod je mogoč v skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi.

Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prošnje kandidatov za prehod na visokošolski strokovni študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika bo reševala Študijska komisija Fakultete za elektrotehniko individualno in skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Komisija na osnovi študijskih obveznosti opredeli pogoje za nadaljevanje študija ter letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, in o tem izda sklep. Na podlagi utemeljenega predloga Študijske komisije Fakultete za elektrotehniko bo o vlogah sklepal Senat Fakultete za elektrotehniko.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti in dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in vpisnimi pogoji, navedenimi v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika.