Postopki obdelave signalov

Visokošolski učitelji: Burnik Urban
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64507
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Uvod v postopke digitalne obdelave signalov in v primere uporabe: postopkov obdelave signalov. Osnovni elementi digitalne obdelave signalov, uporaba postopkov v multimedijskih in komunikacijskih sistemih. Predstavitev signalov v časovno-diskretnem prostoru, vzorčenje in kvantizacija, signal kot podatkovni niz, osnovni signali v časovnem prostoru, konvolucijska vsota, lastnosti konvolucije, impulzni odziv, odnos do frekvenčnega odziva. Diferenčne enačbe.Frekvenčna analiza časovno diskretnih-signalov: osnove Fourierove transformacije, Diskretna Fourierova Transformacija (DFT), časovna in frekvenčna ločljivost DFT, uporaba oken pri analizi signalov, hitro računanje DFT: FFT (1D, 2D), diskretna kosinusna transformacija. uporaba spektrograma. Transformacija Z: osnove Z-transformacija, odnos do Laplaceove in Fourierove transformacije področje konvergence (POK). Lastnosti transformacije Z, prenosna funkcija sistema, stabilnost, poli in ničle sistema. Obratna transformacija Z. Prenosna funkcija sistema, razvoj sistemov. Digitalni filtri: Filtri tipa FIR in njihove lastnosti, razvoj filtrov FIR, okna. Filtri tipa IIR z bilinearno transformacijo in vpliv ničel in polov na lastnosti filtrov. Uporaba filtrov: komunikacijski sistemi, avdio izravnalniki, odprava hrupa, obdelava slik,razpoznavanje vzorcev, kompresija slik.

Cilji in kompetence:

Seznanitev študentov z osnovnimi metodami obdelave diskretnih signalov in slik ter predstavitev področij uporabe teh metod.

Predvideni študijski rezultati:

  • Znanje in razumevanje:
  • Razumevanje postopkov in orodij za obdelavo multimedijskih signalov.

Metode poučevanja in učenja:

Ustna predstavitev vsebin z izvajanji in predstavitvami.

Gradiva

  1. Tamal Bose: Signal Processing in multimedia systems; ISBN: 978-0-471-32727-1
  2. Saeed V. Vaseghi: Multimedia Signal Processing Theory and Applications in Speech, Music and Communications
  3. Jurij Tasič: Digitalna obdelava signalov, skripta v elektronski obliki, UL FEŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije