Vizualne komunikacije in psihologija


Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64508
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Temeljni psihični procesi in funkcije. Osebnost. Modeli in teorije motivacije, emocij, kognicije, zaznavanja in komunikacije. Vidno zaznavanje in kognicija. Socialno zaznavanje in kognicija. Komunikacija in komunikacijske veščine. Psihološki vidiki vizualnih komunikacij in multimedijske tehnologije. Multimedijska grafika in multimedijski dizajn. Vloga in vpliv medijev v našem življenju. Kiberprostor in virtualna resničnost. Kiberpsihologija. Etika in vrednote v uporabi vizualnih komunikacij in (multi)medijev.

Cilji in kompetence:

Pridobivanje uvodnih in temeljnih spoznanj o psihologiji, kogniciji in osebnosti in psiholoških vidikih vizualne komunikacije in (multi)medijske tehnologije. Učinkovito in kritično razumevanje in uporaba tega znanja v poklicu in življenju.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje in poznavanje psiholoških (vedenjskih) in etičnih principov učinkovitega in odgovornega uporabljanja vizualnih komunikacij in (multi)medijske tehnologije.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske in avdiovizualne vaje.

Gradiva

  1. Musek, J. (2005). Predmet, metode in področja psihologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2005.
  2. Musek, J. (2012). Medijska psihologija. Online prezentacije.
  3. Rutledge, P. (2010) "What is Media Psychology?", Media Psychology Research Center. Dostopno na: http://www.pamelarutledge.com/what-is-media-psychology/
  4. Musek, J. & Musek Lešnik, K., Psihologija kiberprostora, (učbenik v pripravi)Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije