Dinamični splet

Visokošolski učitelji: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 61017
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Ideja in smoter dinamičnega spleta.
 • Delovanje protokola HTTP in prenos uporabniških podatkov.
 • Naslavljanje spletnih virov.
 • Kodiranje in referenciranje teksta.
 • Infrastruktura svetovnega spleta (spletni in aplikacijski strežnik, posredovalni strežnik z mehanizmi za začasno shranjevanje, podatkovni strežnik, strežnik za strujanje, spletni odjemalci).
 • Administracija aplikacijskega strežnika Apache Tomcat.
 • Osnove relacijskih podatkovnih zbirk, administracija podatkovnega strežnika MySQL, osnove jezika SQL,
 • Pregled tehnologij za izdelavo dinamičnih spletnih strani (CGI, Java Servlet, JSP, ASP, PHP, Falsh, Silverlight). Prednosti in slabosti posameznih tehnologij.
 • Spletni varnostni mehanizmi.
 • Spletne storitve z ohranjanjem stanja.
 • Mobilni splet.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študenta seznaniti s tehnologijami, ki se na svetovnem uporabljajo za dinamično ustvarjanje spletnih vsebin. Poudarek je na tehnologijah, ki se uporabljajo na strani strežnika, študentje pa spoznajo tudi tehnologije na strani odjemalca. Študent bo usposobljen za: Izbiro ustreznih tehnologij glede na specifične zahteve projekta za izdelavo spletnega portala. Samostojne izdelave enostavnih dinamičnih spletnih strani na podlati tehnologij Java Servlet in MySQL. Izbiro in vključevanje osnovnih varnostnih mehanizmov za zagotavljanje varnosti na spletu.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje programskih ter strojnih lastnosti aplikacijskih strežnikov in odjemalcev, poznavanje zmožnosti posameznih tehnologij aplikacijskih strežnikov in njihovih omejitev.
 • Razumevanje delovanja protokola HTTP in načinov prenosa podatkov preko tega protokola.
 • Razumevanje soodvisnosti posameznih komponent v spletni infrastrukturi.
 • Razumevanje varnostne problematike.
 • Razumevanje možnosti in omejitev dela s podatkovnimi zbirkami.
 • Sposobnost samostojne izvedbe enostavnih dinamičnih spletnih storitev na podlagi tehnologij Java Servlet in MySQL.
 • Sposobnost izvedbe enostavnih programerskih nalog v programskem jeziku Java.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, laboratorijske vaje

Gradiva

 1. David Gourley, Brian Totty, HTTP: The definitive guide, O’Reilly 2002.
 2. Jeffrey C. Jackson, Web Technologies : A Computer Science Perspective, Pearson Education 2007
 3. Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates, Head First Servlets and JSP, Second Edition, O’Reilly 2008Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije