Projektno vodenje

Visokošolski učitelji: Zajc Matej
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 61018
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Osnove projektnega vodenja: cilji in obseg projekta, delovne faze projekta, analiza in načrtovanje sistemov ter storitev, življenjski cikel projekta. Planiranje projektov: cilji projekta, obseg projekta, konceptualizacija in začetno načrtovanje, pregled metod in tehnik planiranja, viri. Vodenje projekta: analiza časovnega diagrama, optimizacija, zaključitev in evalvacija projekta. Proces načrtovanja multimedijskih in ICT sistemov in storitev: življenjski cikel produkta, analiza zahtev, proces načrtovanja, vrednotenje in estimacija rešitev. Predstavitev projekta: skupinsko delo, javno nastopanje, programska orodja za projektno vodenje. Analiza izbranih projektov s področja multimedije ter informacijskih tehnologij.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študenta seznaniti z osnovami projektnega vodenja s poudarkom na multimedijskih in informacijskih tehnologijah. Študent se seznani s pripravo predstavitev, dokumentiranja, postavljanja zahtev in učinkovite komunikacije med sodelavci na projektu. Pri delu se študent seznani s programskimi orodji za projektno vodenje.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje projektnega dela različnih področij multimedije in informacijskih tehnologij. Razumevanje življenjskega cikla projekta. Študent zna načrtovati in voditi multimedijski projekt s pomočjo programskega orodja. Seznanitev z načini javnega nastopanja ter priprave predstavitev.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Gradiva

  1. T. Frick, Managing interactive media projects, Thomson, 2008.
  2. J.T. Marchewka, Information Technology Project Management, John Wiley, 2003.
  3. K. Goodwin, Designing for the Digital Age, Wiley, 2009.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije