Konvergenčne multimedijske storitve

Visokošolski učitelji: Pogačnik Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61021
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Pregled obstoječih IKT in multimedijskih storitev: fiksne, mobilne, internetne in radiodifuzne storitve, konvergenca in divergenca storitev in področij
 • Odprti vmesniki in splet nove generacije
 • Uporabniški terminali in naprave
 • Arhitekture, protokoli in formati vsebin v konvergenčnih multimedijskih storitvah
 • Razvoj konvergenčnih storitev s stališča uporabnika in operaterja
 • Uporabniška izkušnja in pravila snovanja uporabniških vmesnikov ter interakcije

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je naučiti študente razumeti delovanje in razvoj konvergenčnih multimedijskih storitev in vsebin, ki jih omogoča povezovanje internetnih, radiodifuznih, fiksnih in mobilnih sistemov. Študenti bodo dobili znanja o arhitekturah, odprtih vmesnikih, protokolih ter ostalih tehnoloških aspektov potrebnih za razvoj širokopasovnih storitev in vsebin. Dodatno bodo spoznali lastnosti terminalnih naprav in s tem povezanimi pravili za uporabniško izkušnjo.

Predvideni študijski rezultati:

Pri tem predmetu študent pridobi znanja o širšem storitvenem okolju ter o arhitekturah, orodjih in principih delovanja in načrtovanja storitev v različnih komunikacijskih sistemih. Pobliže se seznani z terminali, omrežnimi gradniki, protokoli ter s sistemskim in uporabniškim vidikom načrtovanja, razvoja in ponudbe konvergenčnih storitev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. MULTIMEDIA: Algorithms, standards, and industry practices, Parag Havaldar, (2009) Print ISBN-10: 1418835943
 2. Keneth A. Adams: Convergence of Technology : Integrating Networks for Multimedia Solutions, Release 8.0, WestNet Learning, 2005
 3. Aktualni spletni viri, posredovani na predavanjih / Online sources, passed to students during lecturesŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije