Projektno vodenje


Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 18
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik.

Vsebina:

Osnove projektnega vodenja: cilji in obseg projekta, delovne faze projekta, analiza in načrtovanje sistemov ter storitev, življenjski cikel projekta. Planiranje projektov: cilji projekta, obseg projekta, konceptualizacija in začetno načrtovanje, pregled metod in tehnik planiranja, viri. Vodenje projekta: analiza časovnega diagrama, optimizacija, zaključitev in evalvacija projekta. Proces načrtovanja multimedijskih in ICT sistemov in storitev: življenjski cikel produkta, analiza zahtev, proces načrtovanja, vrednotenje in estimacija rešitev. Predstavitev projekta: skupinsko delo, javno nastopanje, programska orodja za projektno vodenje. Analiza izbranih projektov s področja multimedije ter informacijskih tehnologij.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študenta seznaniti z osnovami projektnega vodenja s poudarkom na multimedijskih in informacijskih tehnologijah. Študent se seznani s pripravo predstavitev, dokumentiranja, postavljanja zahtev in učinkovite komunikacije med sodelavci na projektu. Pri delu se študent seznani s programskimi orodji za projektno vodenje.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje projektnega dela različnih področij multimedije in informacijskih tehnologij. Razumevanje življenjskega cikla projekta. Študent zna načrtovati in voditi multimedijski projekt s pomočjo programskega orodja. Seznanitev z načini javnega nastopanja ter priprave predstavitev.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja,
  • Praktični prikazi,
  • Avditorne vaje,
  • Laboratorijske vaje.

Gradiva

[1] T. Frick, Managing interactive media projects, Thomson, 2008.
[2] J.T. Marchewka, Information Technology Project Management, John Wiley, 2003.
[3] K. Goodwin, Designing for the Digital Age, Wiley, 2009.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije